Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově na léta 2010 – 2014

18. 9. 2010

UMĚLI JSME MĚSTO POSTAVIT, DOKÁŽEME HO I ŘÍDIT

A SPRAVOVAT

KSČM je svébytná politická strana, která prostřednictvím svých zástupců v zastupitelstvu je připravena převzít svůj díl odpovědnosti za rozvoj Havířova, uspokojování potřeb a zájmů jeho občanů. Jejich realizace však bude záviset na výsledku voleb. Neklademe požadavky a cíle, které nelze splnit. Zastupitelé za KSČM, které zvolíte, budou usilovat o maximální realizaci těchto programových cílů. Respektujeme rovnoprávný dialog jako prostředek komunikace s dalšími stranami a hnutími, které mají zájem na rozvoji města ve prospěch našich občanů.

Ekonomický a hospodářský rozvoj

Ekonomický a hospodářský rozvoj považujeme za základní podmínku tvorby prostředků pro zajištění potřeb občanů, udržení životní úrovně obyvatel a sociálního programu. Tento rozvoj pozitivně ovlivňuje zaměstnanost.

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

·         zajištění finančních prostředků na rozvojové investice a spolufinancování dotací Evropské unie (EU), státu a kraje

·         územní plán příznivý rozvojovým a podnikatelským aktivitám

·         přípravu rozvojových území pro nové ekonomické aktivity a budoucí tvorbu pracovních příležitostí

·         dokončení přípravy průmyslové zóny v lokalitě Areálu Dukla vybudováním dopravní a energetické infrastruktury

·         materiální a legislativní podporu začínajících malých a středních podnikatelů

·         udržení přiměřené prosperity městských podniků: Havířovské teplárenské společnosti (HTS), Technických služeb Havířova (TSH), Městské realitní agentury (MRA), Zámku a jejich zachování ve vlastnictví města

·         nepřipustit vliv korupčního prostředí důslednou otevřeností a transparentností veřejných zakázek a soutěží

·         pokračování spolupráce s Úřadem práce a dalšími institucemi v oblasti Veřejně prospěšných prací a Veřejné služby

·         zavádění nových metod nákupů energií, služeb a spotřebního materiálu například formou elektronické aukce, s cílem maximálních úspor

·         zamezení nákupů zbytečných studií, rozborů, auditů a ve větším rozsahu využívat znalostí a potenciálu zaměstnanců magistrátu a městských organizací

·         usilovat o snižování provozních nákladů Magistrátu a organizací řízených městem

Bydlení

Vycházíme ze zásady, že bydlení je jednou ze základních potřeb člověka. Město je povinno řádně hospodařit a nakládat s vlastním bytovým fondem k uspokojování těchto potřeb a plnění sociální funkce města v bytové politice.

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

·         zachování městského bytového fondu ve vlastnictví města, prodat jen byty v domech, kde je více vlastníků

·         zajištění intenzívní obnovy a údržby městského bytového fondu prostřednictvím Městské realitní agentury

·         vybrané nájemné bude použito jen na údržbu a správu bytového fondu

·         nezvyšovat nájemné nad úroveň nákladů nutných na údržbu a obnovu bytového fondu

·         kvalitní správu domovního fondu prostřednictvím agentur v městských částech a důslednou prací správců domovního fondu

·         pokračování regenerace sídlišť, dvorových částí a jejich vybavení

·         přípravou území podporovat výstavbu hromadného a individuálního bydlení

 

Sociální a zdravotní oblast

Program politiky KSČM je zaměřen především na ochranu zájmů sociálně slabých a sociálně ohrožených občanů, jejichž životní podmínky se zhoršují nebo stagnují a jsou často vystaveni byrokratickému jednání. KSČM odmítá uplatňování tržních vztahů ve zdravotnictví. Prosazuje sociální spravedlnost a sociální jistoty.

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

·         dostupnost sociálních služeb pro všechny potřebné občany

·         rozšiřování sociální péče ve stávajících zařízeních a v domácím prostředí

·         novými službami reagovat na zvyšující se počet seniorů a handicapovaných občanů

·         modernizovat Centrum pracovních činnosti pro děti a dospělé s kombinovanými vadami na ulici Tajovského tak, aby byla zajištěna úplná bezbariérovost

·         zajišťovat a přispívat na tuzemské i zahraniční ozdravné pobyty dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, seniory a handicapované osoby

·         zajištění vyhovujících prostor pro činnost klubu seniorů a dalších volnočasových aktivit všech věkových skupin obyvatel

·         zajištění dostatečné sítě bezplatných poradenských služeb pro občany, kteří se dostanou do tíživé životní nebo zdravotní situace

·         vybudování důstojné smuteční obřadní síně

 

 

Školství, kultura a sport

Našim cílem je udržovat v dobrém stavu školská zařízení, kulturní domy, sportovní haly i venkovní sportoviště a nepřipustit změny jejich využívání k jiným účelům. Plánovitě vynakládat finanční prostředky města na modernizaci těchto zařízení a jejich přístupnost široké veřejnosti všech věkových kategorií.

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

·         udržení a zlepšování podmínek pro organizování volného času dětí a mládeže

·         zajištění finančních prostředků z rozpočtu města na dotace pro zájmovou činnost v kultuře, sportu a mimoškolní činnosti dětí, mládeže a mateřských center

·         pokračování v rekonstrukci a modernizaci zařízení sloužící kultuře, sportu a tělesné výchově

·         dokončení projektové přípravy a zahájení realizace Areálu volného času včetně dostavby a revitalizace letního kina, koupaliště a fotbalového hřiště

·         organizování tradičních kulturních akcí – Havířovské slavnosti, Havířov v květech, Líheň, Inkubátor, Novoroční koncerty apod.

·         podporu rozvoje středoškolských a vysokoškolských pracovišť v Havířově

·         citlivý přístup při optimalizaci sítě školských a předškolních zařízení s upřednostněním potřeb výchovně vzdělávacího procesu před zájmy čistě ekonomickými

·         podporu vzdělávání seniorů formou osvědčené Akademie 3. věku

·         rekonstrukci a modernizaci Kina Centrum na důstojné multifunkční kulturní zařízení

·         rekonstrukci nevyužitých prostor budovy „G“ magistrátu pro Městskou knihovnu, tak aby vyhovovala současným i budoucím potřebám

 

Doprava a životní prostředí

V zájmu zdraví a plnohodnotného života všech občanů je podle KSČM nutné sladit požadavky hospodářského rozvoje se stavem životního prostředí. Jednotícím prvkem ekologické politiky KSČM je uchování přírodního bohatství v jeho rozmanitosti při současném zajištění udržitelného rozvoje společenského života i ambicí jednotlivců.

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

·         aktivní zapojení města do iniciativy kraje a obcí proti znečišťovatelům životního prostředí

·         pokračování v přípravě obchvatu Havířova včetně komplexního navazujícího řešení dopravní infrastruktury na území města

·         podporu nových trendů v osobní hromadné dopravě s výrazným snižováním emisí a imisí

·         přípravu projektu na nové koncepční řešení dopravního terminálu u vlakového nádraží

·         dokončení přípravy a zahájení realizace cyklostezek na Těrlickou a Žermanickou přehradu

·         nové přístupy k nakládání s komunálním odpadem

·         pravidelnou a cílenou údržbu městských komunikací, chodníků a řešení parkovišť ve městě

·         intenzívní a odbornou údržbu zeleně tak, aby i nadále Havířov byl městem zeleně, městem stromů a městem květů

·         podporu integrace městských a příměstských dopravních systémů v rámci Moravskoslezského kraje s cílem zvyšování komfortu cestujících

·         vyváženou cenovou politiku při stanovení jízdného v městské hromadné dopravě včetně zachování opodstatněných slev

·         podporu kvalitní dopravní výchovy vybudováním autocvičiště

·         dokončení přípravy a zahájení výstavby odkanalizování městských částí

·         kontrolu a součinnost s OKD, a.s. při plnění dlouhodobého Asanačně rekultivačního plánu na území města

 

Bezpečnost občanů a jejich podíl občanů na správě

KSČM prosazuje politický systém vycházející z plurality názorů a jejich svobodného uplatňování. Nikdo nesmí být vylučován z procesu řešení společenských problémů a hledání cest rozvoje společnosti. KSČM podporuje rozvoj samosprávy, přiblížení veřejné správy občanům a jejich rovné právo v přístupu k objektivním informacím. Považujeme za nezbytné, aby se občané ve svém soukromí i na ulici cítili bezpečně a měli jistotu, že v případě nouze nebo jiného akutního nebezpečí nebo ohrožení, naleznou potřebnou ochranu a pomoc.

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

·         podporu přímé demokracie včetně místního referenda v zásadních otázkách, které jsou v kompetenci samosprávy a nejsou omezeny legislativou

·         poměrné zastoupení v orgánech zastupitelstva a rady města podle výsledků komunálních voleb

·         podporu práce Občanských komisí

·         zvýšení bezpečnosti občanů zkvalitněním práce Městské policie a její součinnosti s Policií ČR

·         řešení problémových lokalit včetně sousedských a mezilidských vztahu ve spolupráci vlastníků bytového fondu, státních a veřejných institucí

·         podporu prevence kriminality a omezení hazardu i drogové závislosti

·         trvalou podporu integrovaného záchranného systému

·          zkvalitnění práce magistrátu s cílem dosáhnout označení „přívětivý úřad pro občany“

 

Plnění tohoto programu budeme vyhodnocovat na veřejných setkáních s občany města.