Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově na léta 2010 – 2014 - vyhodnocení

10. 7. 2014

UMĚLI JSME MĚSTO POSTAVIT, DOKÁŽEME HO I ŘÍDIT

A SPRAVOVAT

KSČM je svébytná politická strana, která prostřednictvím svých zástupců v zastupitelstvu je připravena převzít svůj díl odpovědnosti za rozvoj Havířova, uspokojování potřeb a zájmů jeho občanů. Jejich realizace však bude záviset na výsledku voleb. Neklademe požadavky a cíle, které nelze splnit. Zastupitelé za KSČM, které zvolíte, budou usilovat o maximální realizaci těchto programových cílů. Respektujeme rovnoprávný dialog jako prostředek komunikace s dalšími stranami a hnutími, které mají zájem na rozvoji města ve prospěch našich občanů.

Ekonomický a hospodářský rozvoj

Ekonomický a hospodářský rozvoj považujeme za základní podmínku tvorby prostředků pro zajištění potřeb občanů, udržení životní úrovně obyvatel a sociálního programu. Tento rozvoj pozitivně ovlivňuje zaměstnanost.

 

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

 

·         zajištění finančních prostředků na rozvojové investice a spolufinancování dotací Evropské unie (EU), státu a kraje

Finanční prostředky z dotací jsou trvale v pozornosti vedení města, především ekonomického náměstka (KSČM) a členů Rady. Od roku 2010 získalo město z dotací celkem cca 1,248 miliard Kč. Smluvně jsou zajištěny ještě další dotace do konce roku 2015

·         územní plán příznivý rozvojovým a podnikatelským aktivitám

24. března 2014. byl po celkové revitalizaci za cca 220 mil. Kč slavnostně otevřen podnikatelským subjektům areál „DUKLA“. Pro ucelenost pozemku byl městem vykoupen i pozemek bývalého autoservisu „Vrána“ a nepotřebné budovy budou zbourány.

·         přípravu rozvojových území pro nové ekonomické aktivity a budoucí tvorbu pracovních příležitostí

Pro zájemce o zřízení nových podnikatelských aktivit vypsalo město nabídku na pronájem i prodej revitalizovaných ploch. Pro zaměstnance nových podnikatelů nabízí dopravu linkou MHD, městské byty i místa ve školkách pro zaměstnané rodiče.

·         dokončení přípravy průmyslové zóny v lokalitě Areálu Dukla vybudováním dopravní a energetické infrastruktury

Vybudovány nové inženýrské sítě – voda, elektrické energie, komunikace

·         materiální a legislativní podporu začínajících malých a středních podnikatelů

Stále funguje podnikatelský inkubátor v bývalé škole Palackého, kde jsou plochy pronajímány za výhodný nájem (od 50 do 300 Kč/m2/rok).

·         udržení přiměřené prosperity městských podniků: Havířovské teplárenské společnosti (HTS), Technických služeb Havířova (TSH), Městské realitní agentury (MRA), Zámku a jejich zachování ve vlastnictví města

Všechny městem zřízené podniky prosperují. Restaurační zařízení „Zámek“ se střídavými úspěchy. MRA je od roku 2011 plně soběstačná při údržbě a opravách bytového fondu, tzn. že nepotřebuje finanční podporu města.

·         nepřipustit vliv korupčního prostředí důslednou otevřeností a transparentností veřejných zakázek a soutěží

Veřejné zakázky jsou transparentní, tzn., že jsou zveřejňovány na úřední desce, internetu a ústředním věstníku. Na řízení velkých zakázek je sjednáván tzv. administrátor, tj. společnost, která garantuje právní nezávadnost a neovlivnitelnost.

·         pokračování spolupráce s Úřadem práce a dalšími institucemi v oblasti Veřejně prospěšných prací a Veřejné služby

Město s úřadem práce spolupracuje. Veřejné prospěšné práce využívá k údržbě chodníků, zeleně, úklidu sněhu z autobusových zastávek a přechodů a další.

·         zavádění nových metod nákupů energií, služeb a spotřebního materiálu, například formou elektronické aukce, s cílem maximálních úspor

Formou elektronické burzy nakupuje město elektrickou energii a plyn pro všechny městem zřízené organizace.  

·         zamezení nákupů zbytečných studií, rozborů, auditů a ve větším rozsahu využívat znalostí a potenciálu zaměstnanců magistrátu a městských organizací

Potenciál zaměstnanců je využíván všude tam, kde není vůči druhé straně možnost nařčení z podjatosti.

·         usilovat o snižování provozních nákladů Magistrátu a organizací řízených městem

Organizace řízené městem jsou kontrolovány útvarem kontroly formou plánovaných i neplánovaných kontrol a prověrek. Výsledky včetně navržených opatření v případě zjištěných nedostatků jsou projednávány na jednáních Rady.

 

 

Bydlení

Vycházíme ze zásady, že bydlení je jednou ze základních potřeb člověka. Město je povinno řádně hospodařit a nakládat s vlastním bytovým fondem k uspokojování těchto potřeb a plnění sociální funkce města v bytové politice.

 

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

 

·         zachování městského bytového fondu ve vlastnictví města, prodat jen byty v domech, kde je více vlastníků

Město vlastní cca 7780 bytů. I když pokračuje prodej bytů v domech, kde byl prodej zahájen již v minulých létech, počet bytů ve vlastnictví města neklesá. Prodalo se pouze 57 bytů. Všude tam, kde je to dispozičně možné, jsou byty velikosti 1+5 přestavovány na dva byty 1+2.

·         zajištění intenzívní obnovy a údržby městského bytového fondu prostřednictvím Městské realitní agentury

Všechny byty města, které se z jakýchkoliv důvodů uvolní, prochází údržbou. U bytů, kde nedošlo k celkové revitalizaci do roku 2009, se provádí výměna elektrických rozvodů, podlahových krytin, sanitárního vybavení, potrubních řadů, případně dochází k přestavbě bytového jádra na zděné. Ročně se opraví cca 500 bytů.

·         vybrané nájemné bude použito jen na údržbu a správu bytového fondu

MRA je v této činnosti plně na městě nezávislá. Veškeré finanční prostředky z nájmů jsou zpětně investovány do bytového fondu. Ročně se jedná o více jak 200 mil Kč.

·         nezvyšovat nájemné nad úroveň nákladů nutných na údržbu a obnovu bytového fondu

Maximální výše nájemného je u bytů 1. kategorie 55  Kč/m2. Od této výše se odvíjí slevy na nájemném. Nové „Zásady“, přijaté pro obsazování uvolněných bytů, využívají i benefity a to hlavně v méně atraktivních částech města.

·         kvalitní správu domovního fondu prostřednictvím agentur v městských částech a důslednou prací správců domovního fondu

Správu tzv.“zblízka“ pomocí správců domovního fondu zajišťuje MRA cca 20 správci. Systém správy je vzorem pro hospodaření s domovním fondem a je zaváděn i v jiných městech ČR.

·         pokračování regenerace sídlišť, dvorových částí a jejich vybavení

Město věnuje revitalizaci dvorových a parkových částí velkou pozornost a využívá k této činnosti i dotačních titulů. Byla ukončena revitalizace náměstí „U Severky“, „Na terase“ a je dokončeno náměstí TGM na Šumbarku. Velkou přestavbou prošly meziblokové prostory za bývalou restaurací „Lučina“ a parkové prostory „Na nábřeží“. Ve čtyřech etapách byla provedena regenerace sídliště Šumbark Za Teslou.

·         přípravou území podporovat výstavbu hromadného a individuálního bydlení

Je plněno hlavně v oblasti Bludovického kopce a Životic.

 

 

Sociální a zdravotní oblast        

Program politiky KSČM je zaměřen především na ochranu zájmů sociálně slabých a sociálně ohrožených občanů, jejichž životní podmínky se zhoršují nebo stagnují a jsou často vystaveni byrokratickému jednání. KSČM odmítá uplatňování tržních vztahů ve zdravotnictví. Prosazuje sociální spravedlnost a sociální jistoty.

 

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

 

·         dostupnost sociálních služeb pro všechny potřebné občany

Sociální služby jsou dostupné všem potřebným občanům.

·         rozšiřování sociální péče ve stávajících zařízeních a v domácím prostředí

Sociální služby jsou zajišťovány střediskem Sociálních služeb, organizací  SANTÉ s denním stacionářem na ul. Čelakovského, stacionářem Lipová, Chráněným bydlením na ul. Nerudova, dále Armádou spásy, organizací  Adra se sociálním šatníkem, Občanským sdružením HEŘMÁNEK – Dům na půli cesty a menšími charitativními organizacemi jako Charita Javorník, Domov Vesna, Domov Březiny, Centrum pro rodinu a sociální péči, APROPO, Centrum pro dětský sluch Tamtam, Domov Pohoda, Manemi – dům dobré vůle, Mobilní hospic Ondrášek a další.

·         novými službami reagovat na zvyšující se počet seniorů a handicapovaných občanů

Město využívá vlastní zařízení, jako jsou Domovy pro seniory či Domy s pečovatelskou službou. Spolupracuje i s dalšími organizacemi, například: onkologická organizace INNA, Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka, Hiporehabilitační středisko v Horní Suché, Projekt OsA „Podané ruce“ pro seniory a občany se zdravotním handicapem,  Slezská diakonie (Domov bez násilí, Poradna pro rodinu, Občanská poradna, Intervenční centrum, Kontakt), Slezská humanita – domov pro seniory, Slezský klub stomiků v Ostravě, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR – pobočka Havířov a další.

·         modernizovat Centrum pracovních činnosti pro děti a dospělé s kombinovanými vadami na ulici Tajovského tak, aby byla zajištěna úplná bezbariérovost

Úpravy provedeny.

·         zajišťovat a přispívat na tuzemské i zahraniční ozdravné pobyty dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, seniorů a hendikepovaných osob.

V každém roce jsou v letních měsících organizovány pobyty v Chorvatsku pro cca 90 dětí a 30 postižených dětí včetně doprovodu a dva turnusy pro seniory v lázních na Slovensku (jeden pro imobilní a jeden pro ostatní). V průběhu letních prázdnin je organizováno 8 příměstských týdenních dětských táborů a pobyty dětí ve středisku Čeladná.

·         zajištění vyhovujících prostor pro činnost klubu seniorů a dalších volnočasových aktivit všech věkových skupin obyvatel

V roce 2011 byl uveden do provozu „Dům volnočasových aktivit Horymírova“, který je plně využíván hlavně seniory a zájmovými skupinami pro volno-časové aktivity a přednáškovou činnost.

·         zajištění dostatečné sítě bezplatných poradenských služeb pro občany, kteří se dostanou do tíživé životní nebo zdravotní situace

Na území města pracuje organizace RESPI jako odlehčovací služba pro rodiny s mladými lidmi se zdravotním postižením, APROPO pro celoroční podporu občanů se  zdravotním  postižením, ZIP (Zábava Informace Poradenství a Pomoc) jako celoroční zařízení pro mládež od 12 let, Svaz postižených civilizačními chorobami – KARDIO, Středisko rané péče pro děti se zrakovým kombinovaným postižením

·         vybudování důstojné smuteční obřadní síně

Tento cíl je časově i ekonomicky náročný, nicméně se začalo s jeho plněním. Byly vykoupeny pozemky i stavby v okolí stávajícího hřbitova, hřbitov byl rozšířen, vybudována je další část kolumbária. Na projektovou dokumentaci celého komplexu – stavby nové smuteční síně, parkovacích ploch a příslušných služeb – bylo vyhlášeno výběrové řízení.

 

 

Školství, kultura a sport               

Našim cílem je udržovat v dobrém stavu školská zařízení, kulturní domy, sportovní haly i venkovní sportoviště a nepřipustit změny jejich využívání k jiným účelům. Plánovitě vynakládat finanční prostředky města na modernizaci těchto zařízení a jejich přístupnost široké veřejnosti všech věkových kategorií.

 

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

 

·         udržení a zlepšování podmínek pro organizování volného času dětí a mládeže

Volný čas mládeže je organizován v zájmových kroužcích na školách a organizacemi JUNÁK, ARNIKA, Divadelním spolkem BUKOS, Klubem přátel školy K-MODE, SLUNÍČKO, MIS Karkulka, ZAŠUM a další.

·         zajištění finančních prostředků z rozpočtu města na dotace pro zájmovou činnost v kultuře, sportu a mimoškolní činnosti dětí, mládeže a mateřských center

Z rozpočtu města jsou každoročně vyčleňovány na činnost finanční prostředky v řádu několika milionů Kč. Ze sportovních kroužků jsou upřednostňovány ty, které se věnují dětem. Nemalé částky jsou vyčleněny na plavání dětí školního věku. Není zapomínáno i na ostatní sporty, například krasobruslení, lyžování, judo, malé gymnastky, karate a další. V kultuře jsou podporovány taneční kluby (Flodur a  Floduráček, Limit Dance, Corporation), mažoretky (Bedrunky, Čiperky Havířov, Variace), taneční soubory (Horizonty, Vonička, Bledowiane), soutěže amatérských skupin (Líheň, Veselé rukavice, Inkubátor, Viking agency) a v neposlední řadě obě Základní umělecké školy.

·         pokračování v rekonstrukci a modernizaci zařízení sloužící kultuře, sportu a tělesné výchově

V rámci investičních akcí byly provedeny opravy v Kulturním domě Leoše Janáčka, Petra Bezruče, muzeu Slezska, nově byla otevřena expozice Hornictví ve společenském domě Reneta, nově vznikl ateliér „Prostor“ na ulici Dělnická, činnost zahájila galerie „Petra“ na Dlouhé třídě zaměřená na děti. Pro sportovní vyžití byl opětovně po opravách uveden do provozu bazén v hale Slavie, v hale na zimním stadionu byla postavena nová gymnastická tělocvična (místo málo využívaných kurtů na skvoš). Fotbalový stadion v Suché byl opatřen umělým trávníkem a vybudováno nové zázemí pro hráče, sportovní hala Žákovská byla dovybavena sportovním nářadím.

·         dokončení projektové přípravy a zahájení realizace Areálu volného času včetně dostavby a revitalizace letního kina, koupaliště a fotbalového hřiště

Tento cíl není zcela splněn. Na letním koupališti byla uvedena do provozu úpravna vody a postaveny stánky rychlého občerstvení. Byl vykoupen pozemek pod spojovacím chodníkem mezi koupalištěm a parkovištěm u Zámku. S revitalizací Letního kina se pro nedostatek finančních prostředků nezačalo.

·         organizování tradičních kulturních akcí – Havířovské slavnosti, Havířov v květech, Líheň, Inkubátor, Novoroční koncerty apod.

Cíl je plněn. Havířov v květech získal opět na oblibě a stal se dobrou propagací Havířova – města zeleně. Stejné oblibě se těší Havířovské slavnosti, které nahradily dřívější Hornické dny. Tradicí se staly v měsíci prosinci i koncerty k založení města a také koncerty novoroční. Velikonoční a Vánoční dny jsou zpestřeny o dřevěná městečka na náměstí Republiky s programem i prodejem sezónních specialit.

·         podporu rozvoje středoškolských a vysokoškolských pracovišť v Havířově

Cíl je plněn. Na území města působí řada středních škol a jedna vysoká škola.

·         citlivý přístup při optimalizaci sítě školských a předškolních zařízení s upřednostněním potřeb výchovně vzdělávacího procesu před zájmy čistě ekonomickými

Cíl je plněn. Byla zajištěna udržitelnost základní školy s polským vyučovacím jazykem přesto, že zařízení nenaplňuje kriteria počtu žáků na učitele. Město provoz školy v  každém školním roce výrazně dotuje.

·         podporu vzdělávání seniorů formou osvědčené Akademie 3. Věku

Vzdělávání seniorů se těší stále velkému zájmu a je městem dotováno.

·         rekonstrukci a modernizaci Kina Centrum na důstojné multifunkční kulturní zařízení

Kino Centrum bylo rekonstruováno na kino s moderní digitální technikou a projekcí filmů ve formátu 3D a možností přijímat v přímém přenosu i koncerty ze světových metropolí. Jeho klenuté plátno je čtvrté největší v ČR. Kino si zachovalo systém vzdělávacího centra pro školy i seniory.

·         rekonstrukci nevyužitých prostor budovy „G“ magistrátu pro Městskou knihovnu, tak aby vyhovovala současným i budoucím potřebám

Z budovy „G“ bylo rekonstrukcí vybudováno nové multifunkční zařízení, které v sobě sdružuje knihovnu pro děti všech věkových kategorii, pro dospělé, hudební centrum, malý přednáškový sál i internetovou pracovnu pro občany. Každé oddělení je vybaveno i pohodlnou čítárnou.

 

Doprava a životní prostředí

 

V zájmu zdraví a plnohodnotného života všech občanů je podle KSČM nutné sladit požadavky hospodářského rozvoje se stavem životního prostředí. Jednotícím prvkem ekologické politiky KSČM je uchování přírodního bohatství v jeho rozmanitosti při současném zajištění udržitelného rozvoje společenského života i ambicí jednotlivců.

 

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

 

·         aktivní zapojení města do iniciativy kraje a obcí proti znečišťovatelům životního prostředí

Vedení města vede trvale jednání se znečišťovateli ovzduší – především hutním komplexem Acelor Mital. Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí jsou prováděna kontrolní měření spadu prachů a škodlivin mobilním zařízením v různých částech města. V kině Centrum byla v r. 2013 instalována výstava VŠB – Životní prostředí ve fotografii – škodlivost prachů a těžkých kovů.

·         pokračování v přípravě obchvatu Havířova včetně komplexního navazujícího řešení dopravní infrastruktury na území města

 Předprojektová příprava pokračovala ve spolupráci s ŘSD Brno a MSK. Byly dokončeny studie komunikace v úsecích Havířov – Třanovice a Havířov – Bohumín.

·         podporu nových trendů v osobní hromadné dopravě s výrazným snižováním emisí a imisí

MHD je dotována z městského rozpočtu cca 58 mil. Kč ročně s podmínkou nákupu

2 – 4 autobusů s pohonem na plyn (CNG). V roce 2014 uvedl magistrát do provozu elektromobil, který bude využíván úředníky pro pohyb po městě. Nabíjecí stanice je uzpůsobena i pro využívání vlastníků elektromobilů z řad občanů.

·         přípravu projektu na nové koncepční řešení dopravního terminálu u vlakového nádraží

V současné době jsou vydána stavební povolení a je připravováno vyhlášení veřejné zakázky na realizaci investice.

·         dokončení přípravy a zahájení realizace cyklostezek na Těrlicko a Žermanickou přehradu

Cyklostezky jsou postupně budovány, je však naráženo na problém neochoty občanů při výkupech pozemků. V některých případech se musely přepracovat plány s ohledem na získané dotace pro vybudování a následné budování splaškové kanalizace v okrajových částech města.

·         nové přístupy k nakládání s komunálním odpadem

Je rozšiřován systém třídění odpadů stále širším rozmísťováním kontejnerů. Město má v areálu Technických služeb na Karvinské ulici  vybudovanou  třídírnu odpadů. V městské části Šumbark byl uveden do provozu další sběrný dvůr. Havířov je ve třídění odpadů zařazen mezi města s nejlepšími výsledky.

 pravidelnou a cílenou údržbu městských komunikací, chodníků a řešení parkovišť ve městě

Pravidelná údržba, včetně zimní, je prováděna střediskem Technických služeb. Na zimní údržbu je vynakládáno cca 14 mil. Kč ročně.

·         intenzívní a odbornou údržbu zeleně tak, aby i nadále Havířov byl městem zeleně, městem stromů a městem květů

Zeleni je věnována trvalá pozornost. Údržba stromů se provádí prořezem, případně odstraněním (po vyhodnocení zdravotního stavu – cca 500 ks ročně). Za starý strom musí být vysazen minimálně 1 nový. Na údržbu zelených ploch a květinových pásů má město uzavřeny dlouhodobé smlouvy se specializovanými firmami.

·         podporu integrace městských a příměstských dopravních systémů v rámci Moravskoslezského kraje s cílem zvyšování komfortu cestujících

MHD i příměstská doprava je plně zapojena do integrovaného dopravního systému MSK.

·         vyváženou cenovou politiku při stanovení jízdného v městské hromadné dopravě včetně zachování opodstatněných slev

Cíl je plněn. Jízdné je stabilizováno již po dobu tří let. Občané využívají časové jízdenky i slevy pro seniory.

·         podporu kvalitní dopravní výchovy vybudováním autocvičiště

Autocvičiště je projektováno, pozemek schválen, práce budou zahájeny ještě v roce 2014.

·         dokončení přípravy a zahájení výstavby odkanalizování městských částí

Příměstské části jsou postupně v rámci získaných dotací odkanalizovány již více než z  85 %.

·         kontrolu a součinnost s OKD, a.s. při plnění dlouhodobého Asanačně rekultivačního plánu na území města

 Asanačně rekultivační práce probíhají podle dlouhodobých plánů a podle schválených projektů. Jsou plně financovány OKD.


 

Bezpečnost občanů a jejich podíl občanů na správě

KSČM prosazuje politický systém vycházející z plurality názorů a jejich svobodného uplatňování. Nikdo nesmí být vylučován z procesu řešení společenských problémů a hledání cest rozvoje společnosti. KSČM podporuje rozvoj samosprávy, přiblížení veřejné správy občanům a jejich rovné právo v přístupu k objektivním informacím. Považujeme za nezbytné, aby se občané ve svém soukromí i na ulici cítili bezpečně a měli jistotu, že v případě nouze nebo jiného akutního nebezpečí nebo ohrožení, naleznou potřebnou ochranu a pomoc.

 

Za rozhodující v této oblasti považujeme:

 

·         podporu přímé demokracie včetně místního referenda v zásadních otázkách, které jsou v kompetenci samosprávy a nejsou omezeny legislativou

Na řízení města spolupracuje 6 občanských komisí, ve kterých máme své zástupce. Institut místního referenda nemusel být v minulosti využit.

·         poměrné zastoupení v orgánech zastupitelstva a rady města podle výsledků komunálních voleb

Cíl splněn.

·         podporu práce Občanských komisí

Členství v komisích bylo podmíněno trvalým bydlením v místě působnosti komise.

·         zvýšení bezpečnosti občanů zkvalitněním práce Městské policie a její součinnosti s Policií ČR

MP má okolo 122 zaměstnanců, z toho 5 psovodů.  Má široký záběr činnosti, včetně výchovné a osvětové. MP skládá účty Radě i Zastupitelstvu města. V roce 2013 byla připravena a v roce 2014 bude realizována přestavba kamerového systému ve městě. Organizace pochůzkářů byla přeorientována během denní služby na jednočlenné hlídky. V letních měsících slouží i 4 cyklohlídky. V městské části Suchá a Šumbark byly nově zprovozněny služebny. MP často supluje PČR pro její nedostatečný početní stav.

·         řešení problémových lokalit včetně sousedských a mezilidských vztahů ve spolupráci vlastníků bytového fondu, státních a veřejných institucí

Problémovým lokalitám je v některých částech Šumbarku  a Suché věnována trvalá pozornost, problémy jsou řešeny. RPG se těmto problémům tolik nevěnuje.  Na řešení problémů se podílí i některé zájmové organizace (Khamoro, sv. Jan Bosko, Junák)

·         podporu prevence kriminality a omezení hazardu i drogové závislosti

Hazardní hry a automaty byly zakázány vyhláškou, jejich provoz bude na celém území Havířova ukončen 31. 12. 2015.

·         trvalou podporu integrovaného záchranného systému

Ve městě je trvale udržována spolupráce mezi PČR, MP, Městským hasičským sborem, Sborem dobrovolných hasičů Šumbark a Životice a NsP Havířov.

·          zkvalitnění práce magistrátu s cílem dosáhnout označení „přívětivý úřad pro občany“

Jsou přijímána racionalizační opatření (sloučení odborů a některých činností) a rozšiřuje se možnost vyřídit základní občanské záležitosti, po osobním objednání, i v neúředních dnech.

     Zpracoval Klub zastupitelů a MěV KSČM