Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace ze zastupitelstva 22. 6. 2020

14. 9. 2020

Již 14. zasedání zastupitelstva města se konalo v KD Radost 22. června 2020. Z důvodu bezpečnostních opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 opět probíhalo v omezeném bezpečnostním režimu, při dodržení bezpečných vzdáleností, v rouškách a bez přímé účasti veřejnosti v jednacím sále. V návrhu programu pro jednání bylo Radou města připraveno 52 bodů. Klub zastupitelů Pirátů navrhoval doplnění programu o další dva body a to, doplnění Jednacího řádu zastupitelstva o možnost pořizovat a zveřejňovat audiovizuální záznamy z jednání a tím umožnit občanům sledovat jednání zastupitelstva v přímém přenosu, a také o bod, ve kterém by se řešil dlouhodobý problém doplnění Kontrolního výboru zastupitelstva na 11 členů a volbu nového předsedy. Již při hlasování o tomto doplnění programu nedovolila současná koalice zařazení těchto bodů na program jednání. Zamítavým postojem se tak projevila neochota vést případnou diskusi na tato témata v rámci rozpravy.

Z těchto 52 bodů většina – celkem 39 bodů, prošla bez připomínek a se souhlasem všech, nebo naprosté většiny přítomných zastupitelů. K bodu, který se týkal úprav a rozšíření dotací z Ministerstva vnitra (MV) vystoupil náš zastupitel Eduard Heczko: „Je velice dobré, že jsme získali 2,15 mil Kč. na pořízení termovize a rozšíření veřejného osvětlení i městského kamerového systému. Je to z dotačního titulu MV. Vystupuji ale z důvodu, že asi před měsícem začaly kolovat v emailech informace o tom, že MV hodlá koupit AZ Havířov, a řada občanů si to vysvětlila, když to je AZ Havířov, tak to spojili s bývalým učilištěm AZ. Tento dotaz jsem už měl na finančním výboru, kde mi bylo vysvětleno, že to je mýlka a že to je označení azylového zařízení, které je provozováno v Havířově - Dolní Suché. Zarážející je to, že i když to je azylové zařízení, tak tam je vyčleněno celkem více jak 85 mil. Kč a jmenuje se to  koupě a rekonstrukce rozšiřujícího se objektu. Když si uvědomíte, v jakém stavu nebo že tam jsou tří objekty, a když se to má rozšířit a rekonstruovat, tak v podstatě se dá dedukovat, že to je kvůli tomu, aby tam mohlo být více azylantů. Chci jenom upozornit, že než se stane z migranta azylant, tak uplyne nějaká doba, ale než se z něho stane azylant, je to migrant. Čili MV asi uvažuje o rozšíření z toho důvodu, aby tady mohlo být ubytováno více azylantů potažmo migrantů. Jinak, ještě poznámka k učilišti AZ Havířov, byli jsme ujišťování, že kraj, (protože to je majetek kraje), jej bude rekonstruovat pro sociální účely. To tady v zastupitelstvu padlo, tuším na podzim loňského roku, kdy se schvalovalo zpracování projektové dokumentace na demolici ZŠ na ulici Mánesova. Čili, chtěl bych požádat, zda  to můžete potvrdit, že se jedná o azylové zařízení a ne o bývalé učiliště AZ Havířov“.

Na to odpověděl primátor Josef Bělica (ANO) a potvrdil, že se jedná o azylové zařízení a nejedná se o bývalé učiliště AZ Havířov. Na to ještě reagoval Eduard Heczko, že nejde o ujištěni jeho osobně, ale hlavně občanů, aby nepodléhali panice.

Dalším bodem, který vzbudil diskuzi, bylo prominutí zbývajících části poplatku z prodlení, k tomu vystoupila zastupitelka Darja Škutová (SPD) upozornila na to, že se setkáváme poměrně často s tím, že úroky nebo poplatky z prodlení jsou vysoké až nemorální. V jednom z projednávaných případů občan dlužil na nájemném necelých 50 000 Kč, ale poplatek z prodlení je přes 217 tis. Kč. Při tom dotyčný kromě dluhu, uhradil již přes 130 tis. Kč poplatku z prodlení. Poukázala na to, že to pro mnohé může být de facto likvidační a dotázala se, zda by bylo možné poplatek z prodlení v nějaké výši „zastrojovat“ a my nemuseli pak žádosti o prominutí schvalovat. Na to stručně odpověděl primátor, že poplatky z prodlení jsou stanoveny příslušnými zákony a že se to bude v zastupitelstvu schvalovat vždy. Rozhodně by to nebyl správný přístup, vzhledem k tomu, že jsme odpovědní občanům za řádné hospodaření.

V bodě, který se týkal přijetí daru od Moravskoslezského kraje za nemovitosti města, které město bezúplatně převede kraji, opět vystoupil náš zastupitel Eduard Heczko: „V případě předchozího bodu, to znamená, převodu ZUŠ na ul. Aloise Jiráska kraji, je vyčíslena hodnota tohoto objektu včetně pozemků částkou cca 7 840 tis. Kč. Chybí nám v důvodové zprávě údaj o hodnotě objektů, které dostaneme od kraje my, to znamená sportovní areál na ulici Opletalově a pozemek za obytným domem na ulici U Stromovky. Bylo by zajímavé to porovnat, jestli je hodnota větší naše nebo kraje, ať máme srovnání. Můžete sdělit aspoň přibližnou hodnotu?“ Na to odpověděl náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku Ondřej Baránek (ANO): „Jakmile tahle informace bude známa, tak jí obdržíte, nicméně si myslím, že sportovní areál na Opletalově ulici bude mít vyšší hodnotu. Nedostali jsme zatím od Moravskoslezského kraje tuto informaci, ale budeme jí vyžadovat“. To je další příklad neúplných informací k projednávaným materiálům, které Rada města předkládá zastupitelstvu.

Dalším bodem, který se týkal poskytnutí finanční pomoci osobám vykonávajícím podnikatelskou činnost na území města Havířova, kteří v nouzovém stavu nemohli podnikat a na kterou Rada města vyčlenila celkem 5 mil Kč, jsme nehodlali mlčet a k tomuto  bodu vystoupil Eduard Heczko : „Na finančním výboru se o tom diskutovalo, já jsem namítal proč tolik peněz, když zájemců je jen 8 na celkovou částku 160 000 Kč. Navíc v materiálu, který jsme obdrželi chybí v jakém oboru ti, kteří žádali a dostali tuto podporu, podnikají. Ne všichni byli omezování ve své živnosti nebo činnosti, zejména se to týkalo kadeřnictví, pedikúry, restaurací apod. Všichni žadatelé museli uvést do dotazníku svou činnost, a v tomto materiálu to chybí. Materiály by měli být úplné, nemějte nás jenom na to, abychom pouze mačkali tlačítka a nedozvěděli se nic podstatného“. Primátor Josef Bělica (ANO) pouze stroze konstatoval, že materiály jsou podle něj úplné a proto jsou předloženy k hlasování.

Dále se jednalo o výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídách ZŠ pro Polskou školu. K tomu vystoupila naše zastupitelka Milada Halíková : „Jenom taková připomínka, my žádnou Polskou školu nemáme, ale máme MŠ a ZŠ s polským vyučovacím jazykem. V usnesení je to napsáno správně v názvu tohoto bodu ne. V této souvislosti si dovolím dotaz na vás, paní náměstkyně: hovořili jsem tady před rokem, když se obdobná záležitost schvalovala a ta se vlastně schvaluje už dlouhodobě, protože ten počet dětí, jejichž rodiče chtějí své děti posílat do ZŠ s polským vyučovacím jazykem je pořád velice malý. Třídy se tam musejí slučovat a dovolím si jenom připomenout, že jsme hovořili v tom smyslu, zda tedy by nemělo být jednáno s rodiči těchto dětí o možnosti je převést na ZŠ do Horní Suché, kde by kapacitně tyto děti školu navštěvovat mohly. Takže mě jenom zajímá, jestli během té doby, to je rok, dva, kdy jsme tady o tom hovořili, nějaká jednání proběhla a pokud ano, tak s jakým výsledkem“. Na to jsme dostali odpověď od Jany Feberové, náměstkyně primátora pro školství a kulturu (ČSSD): „Hovořilo se o financování Polské školy, protože rok co rok se doplácelo zhruba 1 mil. Kč na výjimku z počtu žáků. Vlivem nového financování regionálního školství došlo k tomu, že teď už financovat Polskou školu nemusíme, vychází to panu řediteli tak, že nežádá finanční prostředky po zřizovateli, nicméně v okamžiku, kdy by to tak nebylo a těch dětí tam ubylo, tak já už jsem jednala i s paní ředitelkou v minulosti z Polské školy z Horní Suché, že eventuálně těch 25 dětí na vyšším stupni, protože o ty se jedná, by se nějakým způsobem vlezly. Ale teď toto neřešíme. Řešíme tady jenom výjimku z počtu žáků, protože z vyhlášky vyplývá, že musí být v průměru 10 žáků na třídu. Když my tam máme 6.“

 

K návrhu o poskytnutí dotací z rozpočtu města v druhém dotačním kole, vystoupil opět Eduard Heczko s návrhem a připomínkou: „Pane primátore, nevím, jak nazvat stanovisko Rady k možnosti navýšit dotaci pro sportovní klub Karate BUDO Havířov, kdy požadovali navýšení tuším o 425 tis. Kč, k těm 50 tis. Kč, které v prvním kole dostali. Rada města jim nedoporučila navýšit ani o korunu navíc. Přitom je třeba říci, že Městskému fotbalovému klubu se v druhém kole navyšuje dotace o 600 tis. Kč a Slovanu Havířov 2x po 150 tis. Kč to je o 300 tis. Kč navíc. Přesto si dovolím navrhnout to, co jste teď dostali na stůl, navýšit v té části pro sport dotaci pro sportovní klub Karate BUDO Havířov zapsaný spolek o 250 tis. Kč. Pak to má vazbu na navýšení části l.b) ze sportovní sféry celkově na 1 570 000 Kč. Myslím si, že v oblasti sportu je ještě dostatečná rezerva, je tam tuším 1 107 700 Kč. Čili, pokud by došlo ke schválení tohoto návrhu, tak samozřejmě zůstane ještě dostatečná rezerva, téměř 900 tis. Kč pro další požadavky“. Vedení města se k tomuto návrhu vyjádřilo celkem vyhýbavě a svádělo to na předsedu klubu, že údajně odmítá komunikovat. My si však dobře pamatujeme na nevraživá vystoupení některých členů vedení města a zastupitelů na předchozích zastupitelstvech, když se jednalo o tomto klubu, nebo spíše k osobě pana předsedy. Na to bezprostředně zareagovala zastupitelka Darja Škutová (SPD) : „Pro Havířovské děti ani korunu. mám to tak chápat?“ Náš návrh samozřejmě neprošel. Ale na to jsme si už na těch 14ti zastupitelstvech zvykli.

 

V rámci interpelací vystoupila obyvatelka Havířova-Podlesí, která se snažila vysvětlit zastupitelům, že nové pumptrackové hřiště místním lidem přináší jen problémy. Žena tvrdí, že za svůj názor čelí různým výhrůžkám. Problémem je, že provoz této dráhy způsobuje nadměrný hluk, který je obtěžující nejen pro obyvatele, ale i zvířata, která žijí v té oblasti. Ten hluk je každodenní, trvá od rána do půlnoci, pravidla tam nejsou dodržována, přesto, že tam je nastaven nějaký řád. Dráha byla pořízena v rámci vítězného projektu participativního rozpočtu. Vedení odpovědělo, že o problému ví a bude se snažit najít řešení. Snad to bude ke spokojenosti občanů bydlících v této lokalitě.

Během interpelací došlo i na téma obchvatu Havířova. Zástupcům spolku Životice sobě se nelíbí, že město problematiku nekomunikuje s širokou veřejností. Marek Hanák, člen spolku Životice sobě: „Plánuje město i jiné formy komunikace s občany než jen prezentace členům občanských komisí? Plánuje město při diskusních setkáních přizvat i zastánce oponentních názorů? Loni pan Niemiec slíbil projednání této studie s občany Životic.”

 

I my jsme se v rámci interpelací dotázali na usnesení Rady města, kterým schválila záměr pronájmu  objektu Zámku a přilehlých pozemků, když na podzim loňského roku jsme byli informování, že do prostor Zámku se má přestěhovat vedení Správy sportovních a rekreačních zařízení. Jsme zvědaví, zda je pravdou, že o tento pronájem má zájem konkrétní osoba.

 

V interpelacích, i přes velmi ztížené podmínky, vystoupilo celkem 9 občanů. Vážíme si všech, kterým není, stejně jako nám, lhostejná situace v Havířově a nebojí se vystoupit se svými podměty na zastupitelstvu. Možná díky tomu si vedení města uvědomí co občany skutečně tíží a pro koho má pracovat. Nevíme jaké budou podmínky, související s COVID-19, na příštím zastupitelstvu města. Bude se konat, pokud se nic nezmění, 21. září 2020 od 15,00 hod v KD Radost a již dnes Vás na něj zveme.

 

Markéta Fikáčková, Eduard Heczko, zastupitelé