Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE ZE 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HAVÍŘOVA DNE 30. 3. 2015

13. 5. 2015

Dne 30. 3. 2015 bylo primátorem města Havířov Danielem Pawlasem, svoláno do kulturního domu Radost 4. zasedání Zastupitelstva města Havířova. Členové zastupitelstva města měli na pořadu k projednání 57 bodů programu. Z celkového počtu 43 zastupitelů bylo přítomno 41.

 

Při projednávání zprávy o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu města Havířov a okolí za rok 2014 byli přítomni zástupce obvodního oddělení Policie ČR v Havířov 1 Jan Maceček a vedoucí obvodního oddělení Havířov 3 Daniel Pilár. Zpráva i představitelé PČR konstatovali, že v porovnání s předchozím obdobím lze z pohledu Policie České republiky stav vnitřní bezpečnosti na teritoriu města Havířov považovat za uspokojivější, s určitými bezpečnostními problémy, reálným stavem kriminality a veřejného pořádku. S počtem policistů, zvýšeným postupně v průběhu roku 2014 u organizačních článků PČR dislokovaných na teritoriu města Havířov, dokázala PČR v úzké spolupráci s Městskou policií Havířov ve městě udržet bezpečnostní standard srovnatelný s minulými léty. Největší problémy s dodržováním bezpečnosti a veřejného pořádku jsou na Šumbarku a v Prostřední Suché, kde lze pozorovat značnou migraci romské populace. Ta se dá přičítat poměrně levnému bydlení v bytech nižší kategorie, které se stávají této populaci dostupné. Vzhledem ke snížené kvalitě života a bydlení pak část majoritní společnosti opouští tuto lokalitu a roste počet volných bytů. Lokalitu opouští i rodiny romského etnika, jimž společnost RPG, coby majitel bytů, neprodlužuje nájemní smlouvy, a byty raději nechává neobsazené. Tyto rodiny se stěhují na Šumbark II. etapu, kde jsou mezi původními obyvateli a romskými rodinami zaznamenávány konflikty. Časté jsou rovněž konflikty mezi obyvateli minority, jichž se majorita stává nechtěným účastníkem a negativně je vnímá (bezohledný hlučný projev, halasné chování). Negativním jevem je vzrůstající ukazatel míry nezaměstnanosti a osob dostávajících se do tzv. tíživé finanční situace. Znepokojující je rovněž situace v oblasti celospolečenských problémů, jimiž jsou zneužívání alkoholu a jiných návykových látek (zejména mladší populací), ale i projevy tzv. diváckého násilí a naučená závislost na sociálních dávkách. 

Za činnost policie ve městě v loňském roce policistům poděkovala poslankyně a zastupitelka za KSČM Milada Halíková, která měla drobné výhrady, ohledně uvedené statistiky trestních činů. Zastupitel ČSSD Zdeněk Osmanczyk dodal, že věří v další spolupráci republikové policie s městskou policií.

 

V následujícím programu pak zastupitelé schválili změny koncepce činnosti Městské policie včetně přijímání nových strážníků, čímž bude postupně naplňováno Programové prohlášení Rady města. Rovněž jsou připravována opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu se zaměřením na dodržování rychlosti na komunikacích.

 

Zastupitelé byli informováni o tom, že areály Merkur a Impuls, o jejichž koupi v minulém volebním období zastupitelstvo města uvažovalo, a  jehož vlastníkem je společnost Asental, byly prodány jinému zájemci. "Samozřejmě jsme se zajímali, kdo bude novým vlastníkem a jaké má s areálem plány. Dosud nám společnost Asental neposkytla podrobnější informace o novém nabyvateli a jeho záměrech, dokud nebudou naplněny všechny podmínky kupní smlouvy. Budeme to však dále sledovat," řekl ekonomický náměstek primátora Eduard Heczko (KSČM). "Podle mých informací bude nový majitel areál rekonstruovat na byty pro mladé rodiny a bydlení pro seniory",  dodal zastupitel Osmanczyk. 

 

Zastupitelstvo bylo informováno o plnění rozpočtu města za rok 2014. Příjmy města dosáhly 1,365 miliardy korun (103,14 %) a výdaje 1,341 miliardy korun (90,15 %) což znamená přebytkové saldo + 24 milionu korun, a výsledek hospodaření dosáhl + 92 milionů korun. Z tohoto pohledu bylo hospodaření města v roce 2014 příznivé.

 

Stalo se již tradicí, že každoročně březnové zastupitelstvo projednává a schvaluje poskytnutí dotací pro sportovní a mimosportovní subjekty. Bylo tomu tak i na tomto zastupitelstvu. Rada města po projednání jednotlivých žádostí o dotaci v příslušných komisích rady města, předložila návrh na rozdělení dotací, ke kterému pak někteří zastupitelé vznášeli připomínky a požadovali jeho úpravy. Hlasováním pak zastupitelstvo souhlasilo pouze s jedinou úpravou. Celkem byly schváleny dotace na mimosportovní činnost ve výši 3 379 800 Kč a sportovní činnost ve výši 5 084 200 Kč. Nerozděleny byly cca 2 miliony korun, které zůstanou v rezervě pro řešení mimořádných požadavků v průběhu letošního roku.

 

Dalším důležitým bodem bylo projednání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad. Novou OZV bylo schváleno osvobození od poplatků nezletilých osob, kteří jsou umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a do zařízení ústavní nebo ochranné výchovy, nebo nemají stanoveného zákonného zástupce. Důležitá je pak informace, že poplatek za komunální odpad zůstane ve stejné výši 552 Kč, jako v předchozích letech.

 

Zastupitelstvo rozhodlo o zrušení zadávacího řízení na realizaci Dopravního terminálu Havířov, protože již nebylo možné tento záměr zrealizovat a dokončit do konce letošního roku a tím i využít schválené dotace z EU. V této souvislosti přítomný občan kritizoval návrh na úpravu podjezdu, kterým vede propojení městské části Šumbark a doporučil prodloužení podchodu z nádražní haly k nástupištím, až k prodejně Lidl. Toto je však dnes nereálné, protože vlastník SŽDC již v minulosti k tomuto záměru nedal souhlas. Na jeho slova reagoval hospodářský náměstek primátora Ivan Bureš (ANO). "My v současné době připravujeme projekt v přednádražním prostoru a pozemky, které nám chybí, chceme od Českých drah koupit. Nádražní hala a vlaková stanice nám nepatří",  řekl Bureš. 

 

K projednání byl připraven i návrh na úpravu jednacího řádu zastupitelstva, ke kterému měla pozměňující návrh poslankyně Milada Halíková. Navrhovala, aby interpelace občanů, dosud zařazované v programu zastupitelstva na konec jednání, tedy na neurčitou dobu, byly zařazeny na pevnou dobu. Na její návrh zastupitelstvo schválilo hlasy všech přítomných, že interpelace budou vždy zařazeny po 2 hodinách od zahájení jednání zastupitelstva.

 

Na závěr jednání byly interpelace zastupitelů a občanů. Nejvíce se kriticky diskutovalo o rekonstrukci autobusové nádraží, zejména o chybějící čekárně pro cestující a bufetu s občerstvením, špatně řešeném přechodu pro chodce a nevhodných lavičkách. Na toto téma hovořil i soudruh Oldřich Blažek. "Obsahem mého příspěvku není politika. Chci se věnovat rekonstruovanému autobusovému nádraží. Zúčastnění jaksi přehlédli, že místo veřejné budovy byla soukromému vlastníkovi postavena provozní budova. Havířov tak má další nechtěné prvenství. Autobusové nádraží bez čekárny, bez občerstvení. Za sebe můžu říci, že jsem rád za každou novou budovu ve městě. Vidím ale i ty nedostatky a vnímám chybějící čekárnu“. Radní kvůli tomu iniciovali jednání s vedením ČSAD Havířov, které by mělo vést k nápravě", reagoval primátor Pawlas. Náměstek Bureš uvedl, že schůzka se bude konat už v úterý 31. 3. 2015. 

 

S velmi nevhodným příspěvkem vystoupil občan Jan Szturc, který kritizoval umístění dětského dopravního hřiště na Šumbarku, když slovy „…nač vychovávat děti, když vedení města jsou lhostejné, protože budou narvány do dobytčáku, následně odvezeny do odlehlého koncentráku, kde budou neprodleně zplynovány“. Na to velmi ostře reagoval primátor Daniel Pawlas, který se vůči tomuto projevu důrazně ohradil a upozornil pana Szturce na možné právní důsledky tohoto vystoupení.

 

Za Klub zastupitelů za KSČM zpracovali: Karel Ďurkáč, Eduard Heczko