Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE ZE 17. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HAVÍŘOVA DNE 27. 2. 2017

4. 3. 2017

Zasedání probíhalo opět od 13 hod. v KD Radost. Na programu bylo celkem 30 bodů.  Po úvodních formalitách následovalo vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie Havířov, vyhodnocení stavu bezpečnosti a veřejného pořádku a vyhodnocení činnosti Hasičského záchranného sboru a Sboru dobrovolných hasičů na území města Havířova za rok 2016. Tento materiál hovoří o bezproblémovém soužití v našem městě. Protože byl velmi obsáhlý, tak diskuze k tomuto bodu byla minimální. Je politování hodné, že současní představitelé vedení města hodnotí minulé období ve veřejných sdělovacích prostředcích v rozporu s touto skutečností. 

V dalších bodech byly projednávány prodeje a záměry prodeje pozemků - odsouhlaseno bez rozporů. V tomto duchu probíhaly i další body.

Větší diskuze se odehrála při návrhu úprav rozpočtu na rok 2017 a nejvíce pak k bodu, který se týkal návrhů na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova „ostatní dotace a dary“ sportovním a mimosportovním subjektům.  Tento bod je dlouhodobě nejvíce sledovaným, protože se jedná o značné finanční prostředky, které jsou věnovány pro rozvoj sportu a mimosportovních aktivit. Přestože byla částka pro tento rok navršená o 3 mil. Kč. tak všechny požadavky nemohly být uspokojeny. V diskuzi byly navrhovány úpravy, které však většinově nebyly odsouhlaseny. Zdá se, že při přidělování těchto prostředků vládne v Havířově klientelistický systém, který v mnoha případech nezohledňuje skutečně vynaložené náklady, ale spíše zájmy skupin. Jako příklad byl v diskuzi prezentován postup, kdy organizace zajišťující havířovské motocyklové závody  místo v loňském roce poskytnutých 700 tis. Kč. snížila  Rada města tuto částku  na 200 tis. Kč.  Naopak byly poskytnuty prostředky na provoz kanceláří Hospodářské komory ve výši 200 tis. Kč, které s městem Havířov nesouvisí. V diskuzi byl vysloven i názor, že  se jedná v případě havířovských motocyklových závodů o postih předsedy klubu, který v minulosti vystoupil z Hnutí Ano. Toto podezření je více než pravděpodobné a svědčí o nepřípustné politizaci rozhodování magistrátu.

V bodě  pořízení  změny územního plánu Havířov vystoupili zástupci Asentalu, kteří požadovali změnu pro využití pozemků (skleníky). Vzhledem k tomu, že v dnešní situaci je menší poptávka po pozemcích pro výstavbu  prodejních ploch, chtějí rozšířit využití pozemků pro výstavbu výrobních zařízení. V této souvislosti byly položeny i otázky, jak jsou využity stávající pozemky na teritoriu Dolu Dukla, na kterých je doposud jen jeden investor a tato plocha je připravena již skoro dva roky. Do přípravy území pro výrobní činnost zde bylo proinvestováno cca 250 mil. Kč a dosud není plně využíván. Tento prostor je většinově v majetku firmy Asental.

Nejvíce a nejvášnivěji diskutován byl návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci, provozování hazardních her. Řada zastupitelů zejména za KSČM tento návrh kritizovala jako návrh v podstatě nic neřešící, pouze předstírající skutečnost, že něco v oblasti potírání hazardních her touto vyhláškou řešíme. Ve svém důsledku to znamená jen potvrzení toho, že na území města Havířova budou provozovány herny až do roku 2020. Problém hazardních her v Havířově je řešen již řadu let a i některé pokusy, které měly znamenat snížení provozní doby, byly zásluhou zastupitelů za ČSSD v minulosti zmařeny.

 

V diskuzi byla rovněž vyslovena otázka, proč havířovští úředníci a právníci nejsou schopni dosáhnout úplného zákazu provozování hazardních her v Havířově, když  například město Bohumín bylo schopno úplný zákaz prosadit. I z tohoto důvodu zastupitelé za KSČM navrhli odložení tohoto bodu, abychom se mohli poučit od úspěšných měst, které již úplný zákaz mají. Bohužel hlasovací mašinérie, ve které mají výraznou převahu nově koaliční zastupitelé, toto zamítla.

Všechny další body programu byly bezproblémově schváleny. 

V době od 15 hod., tak jak určuje jednací řád, byly projednávány interpelace občanů a zastupitelů. Do diskuze se přihlásila občanka Havířova Veronika Turská,  místo krajského zastupitele Lubomíra Volného, kterému nebylo dáno slovo, protože není občanem Havířova (poslankyně Halíková toto zkritizovala, protože každému by měla být dána možnost vyjádřit svůj názor). Občanka se opět zabývala otázkou přistěhovalectví. K této problematice se vyjádřil  i senátor Ing. Petr Vícha, bohumínský starosta.

Ing. Miroslav Hanus poukázal na dlouhodobě se snižující  objem investic do oprav bytového fondu v MRA. Kritizoval i současné personální poměry v MRA.

Občan Musiol kritizoval údržbu chodníků, kde se používá posypový materiál drcená struska, která zvyšuje prašnost. 

Pak následovala vystoupení zastupitelů. Darja Tomaniecová kriticky vystoupila k údržbě nebytových prostor v objektech města. Po práci instalatérů Městské realitní agentury zůstala spoušť. "Možná by bylo vhodné pracovníky proškolit, jak se chovat k nájemcům". Zajímala se také o to, proč byl odvolán ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení Tomáš Gebauer a za jakých okolností byl jmenován nový ředitel Radomír Kácal, zda byl nový manažer SSRZ Antonín Polický z ANO vybrán do funkce na základě výběrového řízení. "Je zajímavé, že pan Polický dostal trafiku v městské společnosti, byť před tím byl nezaměstnaný a dlužil městu na nájemném za bydlení,". 

Další zastupitel za KSČM se zabýval otázkou pořizovací ceny pro výměnu oken v bytech MRA a to v souvislosti s tím, že při minulém výběrovém řízení došlo k chybě, za kterou Havířov zaplatil pokutu 1,5 mil. Kč.

Dále byla požadovaná  informace o tom, kolik laviček bylo v minulém roce v Havířově  opraveno a jaká částka fakturována a kde jsou tyto opravené lavičky umístěny. Na tyto opravy bylo zásluhou zastupitelů za KSČM v minulém roce pro období 2016 – 2017 vyčleněno 1,2 mil. Kč.

Dále KSČM reagovala na zprávu, že havířovské nádraží bude rekonstruováno až v souvislosti s přípravou rychlodráhy, jejíž realizace by měla nastat až po roce 2025. Vzhledem k tomu, že naše nádraží není přizpůsobeno pro pohyb imobilních občanů, je tento termín nepřijatelný. Měli jsme proto v úmyslu interpelovat ministra Ťoka prostřednictvím poslankyně Halíkové, které byly již před 3 měsíci slíbeny podklady vedoucím odboru investic, ale podklady předloženy nebyly. Nyní se dozvídáme,  že stejný problém řešil náměstek Bělica, bohužel s tříměsičním zpožděním. Zdá se nám, že havířovskými úředníky je porušována zásada rovnosti práv koaličních a opozičních zastupitelů.

Zastupitelé postrádají Programové prohlášení nynějšího vedení města. Občané mají právo být informování, jaká zlepšení mohou očekávat  od nového vedení zejména proto, že dosavadní stav na území města v minulém roce je současným vedením až přehnaně a účelově kritizován. 

 

Klub zastupitelů za KSČM