Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace zastupitelů za KSČM ze zasedání ZMH konaného 23. 6. 2014

Přítomno 41 zastupitelů, 2 omluveni

 

Před schvalováním programu primátor poděkoval Ing. Pavlu Mertovi, řediteli Městské realitní agentury za dobrou práci pro město u příležitosti odchodu do důchodu. Novým ředitelem MRA od 1. 7. 2014 bude jmenován Ing. Petr Sztula.

V 6. bodě programu byla předložena Zpráva policie ČR o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v Havířově a okolí v roce 2013. V rozpravě vystoupila PaedDr. Milada Halíková, která kvitovala podrobnost předložené zprávy a vyjádřila se k nárůstu trestné činnosti o cca 9 %, což je zapříčiněno i malým počtem policistů. Bylo jí zodpovězeno, že stav policistů byl navýšen na okrese Karviná o 17 nových začínajících policistů, kteří posílí především hlídky v ulicích.

Jeden ze dvou velmi důležitých bodů, a sice „Prodej nemovité věci – pozemku parc. č. 2324 a objektu č. p. 1102, k. ú. Havířov-Město – bývalé ZŠ Mánesova“, byl odložen na zářijové ZMH.  Důvodem k odložení bylo podání další nabídky ke koupi, ve výši cca 10 mil. Kč dne 23. 6. 2014. Tímto novým podáním se zastupitelé z časových důvodů neměli možnost blíže seznámit a zodpovědně rozhodnout. V rozpravě vystoupil Ing. Smrček – náměstek ministra pro místní rozvoj a informoval o připravovaných dotačních titulech na revitalizaci bytového fondu, ze kterého bude možnost opět čerpat finanční prostředky na zateplení budov, výměnu oken, přestavbu a stavbu výtahů, atd. Dále navrhl, aby se při jednáních o nabídkách požadovalo složení kauce.

V bodě 21 zastupitelé schválili prodej pozemku a přístavby před zdravotním střediskem na Dlouhé třídě v Havířově – Podlesí, kde společnost OPTOMED hodlá otevřít další ordinace očního lékaře, laboratoře a prodej oční techniky a pomůcek. 

Nejdelší rozprava, bezmála 2,5 hod, byla k 25. bodu „Odkoupení areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků“.
K tomuto bodu byli přizváni zástupci společnosti Asental Business, s.r.o. Zastupitelé opozice byli proti odkoupení, ČSSD pro odkoupení, KSČM pro volné hlasování. Nakonec to dopadlo tak, že zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení, bude se jednat a znovu bude předloženo na zářijovém zasedání Zastupitelstva.


Hlasování bylo následující:

PRO             16 hlasů

PROTI           4 hlasy

Zdrželo se     5 hlasů
Nehlasovalo 16 hlasů

Celkem          41 hlasů

 

V rozpravě vystoupila za klub KSČM PaedDr. Milada Halíková, která připomněla tři důležité pohledy:
1) Ekonomický:      Kde vezmeme peníze na přestavbu a údržbu areálu, to je na odkoupení 42 mil. a 12 mil. na odstranění okamžitých závad bránících v řádném užívání, i když kupní cena by byla rozložena do splátek po dobu 4 let, ale hlavně na celkovou revitalizaci objektu tj. výměnu oken a zateplení.


2) Sociální:   Bylo by dobré a prospěšné pro občany v dané lokalitě odkoupením zklidnit celou situaci a zvýšit bezpečnost.


3) Termínový:  Zvážit, proč nás tlačí prodávající k rozhodnutí do 30. 6. 2014, když zákon o sociálním bydlení je teprve zpracováván na ministerstvu. (Do života by měl být uveden po projednání v Poslanecké sněmovně v době co nejkratší)

V bodě 36 bylo schváleno financování Akademie III. věku pro vzdělávání našich seniorů v létech 2015, 2016, a to ve výši 250 tis. v každém roce.

Ve 43. bodě jsme schválili „Koncepci rozvoje školství v Havířově na léta 2014 – 2021“. V rozpravě PaedDr. Milada Halíková ocenila dobře zpracovanou koncepci a vysoce ocenila skutečnost, že si město ponechalo budovy mateřských a základních škol, protože při nárůstu narozených dětí budou opět potřeba.

V bodě 45 byla pro školní rok 2014/2015 schválena výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Selská v Havířově – Bludovicích s polským vyučovacím jazykem.

Zastupiteli byl velmi kladně hodnocen Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit města Havířova na období let 2014–2017. Jediné co mu lze vytknout je skutečnost, že v této době nepočítá se zřízením nebo výstavbou Hospice. Ale tato skutečnost má návaznost na ekonomiku města. V současné době nemáme dostatek volných finančních prostředků na investice k pokrytí všech potřeb.

Bez připomínek byl schválen 47. bod „Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání města Havířova za rok 2013 a účetní uzávěrka města Havířova sestavená k 31. 12. 2013“. Předkládal Ing. E. Heczko.

60. bod „Zelené terasy, a.s – řešení vzájemných pohledávek a náhrada škody“
ZMH schvaluje jednostranný zápočet dlužného nájemného ve výši 390 145,14 Kč na složenou zálohu na kupní cenu 2 000 000 Kč a dále schvaluje nárok města na náhradu škody za částečnou demolici objektu bývalé školní jídelny ve výši 3 614 330 Kč.

V interpelaci zastupitelů a vystoupení občanů vystoupila PaedDr. Milada Halíková s dotazem na primátora, zda POŠTA bude upravovat provozní dobu ve městě a přilehlých oblastech. Primátor odpověděl, že po jednání s POŠTOU žádná omezení v poštovních služebnách ani časovém omezení provozní doby nebudou.

Zpracoval V. Fukala, R. Kupczak a J. Šebesta