Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace zastupitelů za KSČM z 2. zasedání ZMH dne 15. 12. 2014

19. 1. 2015

Na den 15. 12. 2014 bylo primátorem města Havířova Bc. Danielem Pawlasem svoláno do kulturního domu Radost Zastupitelstvo města Havířova ke svému 2. zasedání a to na 9. hodinu. Na programu bylo 52 bodů, s hlavním bodem a to schválením rozpočtu města na rok 2015.

 

Po zahájení a přednesení a  schvální prvních organizačních bodů primátorem, vystoupil předseda finančního výboru a seznámil přítomné se zprávou finančního výboru Následně vystoupil náměstek primátora pro ekonomiku Ing. Eduard Heczko (KSČM), který přednesl úvodní slovo k rozpočtu města na rok 2015 a zdůvodnil hlavní parametry návrhu. Ve svém  vystoupení uvedl, že na rozdíl od minulých let, kdy byly rozpočty schváleny jako ztrátové, tentokrát je předkládán rozpočet s předpokládaným přebytkem 113 mil. korun. Návrh rozpočtu počítá i se zapojením rezerv z účelových fondů, takže závazky z úvěrových smluv by se měly ke konci roku 2015 snížit o 144 mil. Kč. To znamená, že úvěry města, které činí asi 644 mil. by se měly snížit na 500 mil. Kč. Někteří zastupitelé zejména z opozice (ČSSD), se  v diskuzi vyjádřili,že snižování zadluženosti města tak výrazným způsobem není účelné. Zřejmě opomněli, že minulé zastupitelstvo i jejich hlasy přijalo usnesení ke snižování dluhu a tento rozpočet je plní. 

 

Zastupitelé za KSČM jsou přesvědčení o tom, že je nutno hledat další možnosti zvyšování investic ve městě a to hledáním rezerv na straně příjmů, ale především snižováním vysoutěžených cen investic a nákupů, ale i jejich účelnosti. V této části diskuze vystoupili i náměstci primátora Bc. Ivan Bureš (ANO)) a Mgr. Vachtarčík (HPH), kteří uvedli, že některé investice jsou jimi již dnes zastavené pro jejich neúčelnost a předražení.

 

Opoziční zastupitelé pak vystoupili s kritikou rozpočtu se zdůvodněním, že neobsahují výši ostatních dotací a darů. Dle našeho názoru jde o zástupný problém, neboť samozřejmě tyto dotace poskytnuty budou, ale RMH je chce ještě podrobit důkladnému rozboru, neboť má za to, že plošné snížení a to všem o stejné procento není objektivní. Opozice si dle našeho názoru našla zástupný problém pro zdůvodnění pro vyjádření nesouhlasu s předloženým rozpočtem.

 

Po ukončené diskuzi k rozpočtu navrhl náměstek primátora Ing. Heczko (KSČM) proceduru hlasování o pozměňovacích návrzích a o celkovém hlasování. S procedurou však nesouhlasil tajemník Magistrátu města Havířova Ing. Menšík, který měl jiný výklad jednacího řádu. S jeho názorem vyjádřila souhlas i JUDr. Kochová, vedoucí právního odboru.

 

Tento spor zdržel jednání Zastupitelstva dle našeho názoru zcela zbytečně. Většina zastupitelů, včetně opozice, pak nakonec souhlasila s navrženou procedurou předkladatele Ing. Heczka a návrh rozpočtu byl většinově přijat a to 25 hlasy.

 

Dalšími body jednání byly záměry prodeje pozemků, výkupy, majetkoprávní vypořádání apod. Tyto  body byly většinou hlasů odsouhlaseny tak, jak byly navrženy RMH. K těmto bodům bylo v diskuzi konstatováno s povděkem, že se přihlásil zájemce o prostory v průmyslové zóně Dukla. Byl však vznesen požadavek, aby při případném předložením návrhu na prodej byl předložen situační plánek,  který by vystihoval současný stav areálu.

 

Dále byl schválen harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2015, v němž se jeví jako nejvýznamnější „Setkání hornických měst a obcí“,což bude spojeno s Havířovem v květech, nebo oslavy 60. výročí založení města Havířova.

 

Zastupitelstvo dále odsouhlasilo,aby se vedení města přihlásilo k insolventnímu řízení vůči společnosti Zelené terasy. Město si nárokuje částku více jak 1 milion Kč.

Na programu byly ještě body, kdy se jednalo o změnách zástupců města v orgánech městských společností, tedy MRA, HTS, TS a Zámek. K těmto změnám měla opozice protinávrhy, které nebyly schváleny. Schválen byl původní návrh, tak jak jej navrhla Rada města.

V dalším průběhu jednání o činnosti vedení města byl vznesen  dotaz  na aktuální vývoj projektu vlakového nádraží. Na tuto otázku odpovídal vedoucí odboru investic Radoslav Basel: V současné době probíhá výběr dodavatele stavby. Protože jsme přesvědčeni, že nestihneme termín, psali jsme dopis na Regionální radu Moravskoslezsko. Bylo nám odpovězeno, že stanovený termín dokončení stavby posunout nelze. Další řešení závisí na ČD, eventuálně SŽDC.Posledním bodem programu byla interpelace občanů, kdy někteří občané měli dotazy jak k rozpočtu, tak i k výstavbě dětského dopravního hřiště, které bude postaveno na Ostravské ulici. Dle informace Bc. Bureše, nám. primátora byla smlouva již podepsána.

Zasedání zastupitelstva, bylo ukončeno okolo 15:00 hod.

Klub zastupitelů  KSČM