Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z prosincového Zastupitelstva

26. 1. 2020

Již 10. jednání Zastupitelstva města v tomto volebním období se konalo v předvánočním čase 16. prosince 2019. Bylo zahájeno minutou ticha za oběti střelby ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Původní 62 bodový program pak byl na začátku zasedání zvýšen o další dva body. Jeden z nich se týkal poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč pro pozůstalé po obětech střelby ve FN v Ostravě, což později zastupitelstvo jednomyslně schválilo.

 

K nejdůležitějším bodům patřilo projednání rozpočtu města na rok 2020. V návrhu jsou příjmy ve výši 1 495 702 tis. Kč a výdaje 1 655 884 tis. Kč. Záporné saldo ve výši -160 182 tis. Kč bude částečně kryto ze zůstatků k 1. 1. 2020 na účelových fondech města ve výši 290 216 tis. Kč a rovněž z úvěru ve výši 69 000 tis. Kč. Ten bude účelově čerpán na rekonstrukci výtahů v obytných domech. V průběhu roku pak ještě dochází k navýšení některých příjmů, např. dotací z evropských fondů nebo ze státního rozpočtu prostřednictvím účelových fondů jednotlivých ministerstev. V době schvalování rozpočtu ještě nejsou známy. Neměli jsme důvod tento návrh rozpočtu zpochybnit, proto jsme hlasovali pro jeho přijetí.

 

S rozpočtem se vždy projednává i hospodářská činnost, kterou město zajišťuje prostřednictvím městských společností. Jedná se o provozování kanalizace v majetku města prostřednictvím Technických služeb a správu domovního fondu, kterou zajišťuje Městská realitní agentura. V prvém případě jsme vznesli dotaz, kdy již město nebude muset provoz kanalizace dotovat. Ve druhém případě jsme poukázali na skutečnost, že zvýšení nájemného v městských bytech od 1. 7. 2019 představuje v roce 2020 zvýšení příjmu z nájmů bytů o 56,3 mil Kč, které budou použity na údržbu a investice do bytového fondu, ale problém je s jejich realizací. V roce 2020 se počítá s celkovými investicemi do bytového fondu ve výši 193 410 mil. Kč. Problém může nastat s jejich čerpáním tak jako v roce 2019, kdy se počítalo s proinvestováním 173 017 mil. Kč, ale čerpání se očekává jen ve výši 105 877 mil. Kč.

 

Nesouhlasili jsme s dalším navýšením příspěvku pro Správu sportovních a rekreačních zařízení (SSRZ) o další 2 mil. Kč, na celkovou částku 51,8 mil. Kč. Současně jsme požádali o podrobnou účetní závěrku a rozvahu provozu Zámku, který byl nedávno do SSRZ začleněn a provozuje restaurační a ubytovací služby. Chceme vědět, kolik tyto služby poskytované příspěvkovou organizací města, město stojí.

 

Rovněž jsme nepodpořili dokument „Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2024“ a to z toho důvodu, že současné vedení města ustoupilo z dlouhodobě připravovaného projektu rekonstrukce bývalé ZŠ Mánesova na sociální účely a dokonce rozhodlo o demolici tohoto objektu. Na minulém zastupitelstvu jsme to kritizovali, protože po demolici vznikne velmi lukrativní pozemek v blízkosti centra města a nemáme jistotu, že jej nebudou chtít prodat. Obdobně jsme nepodpořili „Akční plán na období 2020 – 2021 k Plánu rozvoje sportu v létech 2018 – 2025“. Zde se nám nelíbí významná podpora investic do soukromých aktivit ve sportovní činnosti z městských prostředků.

 

Smutnou informací pro občany bude, že v roce 2020 se neuskuteční Havířov v květech a to z důvodu vysokých finančních nákladů. Tak možná zanikne jedna z akcí, která v minulosti proslavila Havířov nejen v regionu, ale i v rámci republiky i v zahraničí. Škoda.

 

Na programu byly i interpelace, ve kterých vystoupilo osm občanů s běžnými požadavky. Závažnější byla vystoupení čtyř občanů Životic, kteří dlouhodobě kritizují budoucí záměr obchvatu Havířova, který se dotkne i katastru Životic. Dále kritizovali nedostatečné investice do této části města, či vybudování multifunkčního hřiště poblíž Hasičské zbrojnice místo v blízkosti mateřské a základní školy. Stále si pamatujeme nedávné snahy o osamostatnění Životic a odloučení od Havířova. Velmi nevhodné bylo jak na některá vystoupení reagoval primátor města. Striktně vyžadoval dodržení časového limitu dle Jednacího řádu a nedovolil dokončení vystoupení občana. V jednom případě pak sám porušil Jednací řád, když na vystoupení občana reagoval jeden z náměstků. Interpelující občan chtěl na to reagovat a primátor mu to již nedovolil, i když dle jednacího řádu má občan možnost takto vystoupit v délce 1 minuty.

 

Za náš klub zastupitelů jsem vystoupil s reakcí na negativní stanovisko Životic k vybudování obchvatu Havířova, že jeho vybudování podporujeme. Poukázal jsem na to, že obchvat má odlehčit enormní dopravní zátěži v centru města a tím i zvýšení bezpečnosti občanů a zlepšení životního prostředí, a že je potřeba přihlédnout k počtu občanů, kteří jsou takto ohroženi. V této souvislosti jsem interpeloval vedení města, zda ještě pracuje Sdružení pro Přeložku komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice (což je vlastně obchvat Havířova) a jaký postoj k němu má současné vedení města.

 

Desáté zasedání Zastupitelstva postrádalo předvánoční atmosféru a při interpelacích občanů i velkorysost a pochopení, pro někdy i svérázné názory občanů.

 

Příští Zastupitelstvo se uskuteční 27. ledna 2020 v 15,00 hod. v KD Radost a interpelace budou na program zařazeny dle Jednacího řádu na 16,00 hod. Srdečně Vás zveme.

 

předseda KZ ing.  Eduard Heczko