Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z KLUBU ZASTUPITELŮ ZA KSČM

20. 9. 2010

Úvod

24. zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 20. 9. 2010 bylo posledním plánovaným zasedáním ve volebním období 2006 - 2010.   I tentokrát vám chceme podat

(zřejmě jako jediná politická strana našeho zastupitelstva) stručnou informaci o průběhu jednání a přijatých závěrech.

Zastupitelstvo projednalo podle předloženého programu 66 bodů. Průběh zastupitelstva byl hladký, bez rozsáhlých diskuzí a jednání skončilo interpelacemi ve 13 hod.

 

Havířovský hokej

Zastupitelstvu byl předložen návrh na přijetí usnesení o ustanovení revizní komise, složené ze zástupců všech politických stran zastupitelstva města, která má mít právo provádět kontrolu hospodaření s dotacemi města. Na návrh jednoho ze zastupitelů byla tato dohoda rozšířena o pravomoc kontroly  c e l k o v é h o  hospodaření HC Havířov a HC Havířov Panthers. Dle našeho názoru se jedná o smysluplné rozšíření pravomoci, které může vést k větší objektivnosti kontroly hospodaření. 

 

Žádost o dotaci soukromého sociálního zařízení na ul. Kochova

Rada města Havířova se zabývala žádostí o dotaci na dovybavení soukromého sociálního zařízení MUDr. Wasserburgra a MUDr. Rozbroje, které bude sloužit jako sanatorium pro starší občany. Vzhledem k nejednotnému stanovisku rady, byly předloženy zastupitelstvu tři varianty usnesení.

 1. Schválit poskytnutí finančního příspěvku na vnitřní vybavení ve výši 2 883 940 Kč.

2. Neschválit poskytnutí finančního příspěvku.

3. Odložit projednání poskytnutí finančního prostředku až do doby uzavření

    výběrového řízení na ministerstvu zdravotnictví, které doposud neproběhlo.

 

Zastupitelé za KSČM chápou nutnost takovéhoto zařízení v Havířově, ale dávají přednost zařízení v majetku státu, kde se může ovlivňovat výše příspěvků pacientů. U soukromých zařízení takovou možnost nemáme. Přesto jsme podpořili návrh na usnesení o odložení tohoto bodu až po projednání na ministerstvu zdravotnictví (varianta č.3).

 

 Další projednávané body

Program Prevence kriminality, obecně závazná vyhláška o poplatcích ze psů, obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, čerpání fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku, informativní zpráva o činnosti městské policie, plnění rozpočtu města Havířova, návrh úprav rozpočtu na rok 2010 a záměry a prodeje pozemků.

Všechny tyto body byly odsouhlaseny výraznou většinou bez připomínek.

 

Informativní zprávy

Zastupitelstvu byly předloženy informativní zprávy z valných hromad společností Depos Horní Suchá, ČSAD Havířov a  KIC Odpady. Všechny byly schváleny. Dle našeho názoru je nutno zvýšit informovanost občanů o připravované výstavbě spalovny komunálního odpadu v lokalitě bývalého dolu Barbora (1. máj). Jedná se o citlivou záležitost a je třeba občany velmi objektivně informovat o výhodách a nevýhodách daného řešení.

 

Dopravní terminál Havířov

Jako doplňující materiál byl zastupitelstvu předložen návrh na účast statutárního města Havířova na společném projektu s Českými drahami a.s. pod názvem Dopravní terminál Havířov. Počítá se s rekonstrukcí nádražní budovy, celkovou revitalizaci přednádražního prostoru, včetně umístění autobusového nádraží do této lokality, vybudování parkoviště osobních automobilů a oživení takto vzniklého terminálu formou doplňkových služeb pro občany. Součástí tohoto komplexního řešení je na základě našich požadavků zahrnutí revitalizace přilehlého podchodu do místní části Havířov – Šumbark. Tento záměr jsme přivítali.

 

Interpelace

V interpelacích vystoupili dva občané města Havířova, z nichž jedna se týkala DIS (dopravní integrovaný systém), v níž občan požadoval zařazení i příměstské dopravy v Havířově do tohoto systému stejně jako jsou zařazeny ve městě Orlová a Karviná.  Druhý příspěvek byl nesrozumitelný.

 

V závěru zasedání zastupitelstva poděkoval primátor města František Chobot všem zastupitelům za práci ve volebním období 2006 – 2010.

 

Závěr

 

Redakční rada děkuje všem, kteří se našimi příspěvky zabývali.  Považovali jsme to za službu našim voličům a rádi jsme vám tyto informace poskytovali.

 

Před  nadcházejícími   volbami do zastupitelstva města Havířova, které se uskuteční

15. a 16. října tohoto roku, vás chceme všechny požádat o maximální přízeň pro kandidáty KSČM. Jsme přesvědčeni o tom, že zastupitelé zvolení za tuto stranu uskutečňovali volební program této strany, která hájí práva a zájmy občanů města.

 

Hlasy, které našim kandidátům dáte, přispějí k tomu, aby i v příštím zastupitelstvu mohli zvolení zastupitelé hájit vaše zájmy. Využijte proto svého práva, rozhodnout o tom, kdo v příštím období povede naše krásné město Havířov.