Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z Klubu zastupitelů za KSČM 6/2013

Devatenácté zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 24. 6. 2013 bylo řádným zasedáním. Podáváme Vám, členům naší městské organizace, stručnou informaci o průběhu jednání a přijatých závěrech.

Zastupitelstvo bylo svoláno na 13 hod. a projednalo podle předloženého programu 75 bodů. Průběh zastupitelstva byl hladký, bez rozsáhlých diskuzí a jednání skončilo ve 15.50 hod.

    Zasedání začalo iniciativou zastupitelů KSČM o doplnění programu. Zastupitelka – poslankyně Milada Halíková ,navrhla za klub KSČM doplnění programu o pomoc města Havířova lidem postiženými povodněmi v Ústeckém kraji. Jednalo se o částku 100 000 Kč na veřejnou sbírku. Tato částka byla jednomyslně přijata.

     Po doplnění programu zastupitelstvo schválilo „Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný účet města Havířova za rok 2012“. Bylo schváleno bez výhrad na základě doporučujícího stanoviska Finančního výboru.

    

     Důležitým bodem bylo schválení dodatku ke smlouvě s Českou spořitelnou o úvěru ve výši 150 000 000 Kč na snížení energetické náročnosti bytových domů. Jednalo se o rozšíření seznamu 47 obytných domů o dalších 7 obytných domů, ve kterých bude provedena výměna oken do 31. 12. 2013, aby byl sjednaný úvěr zcela efektivně vyčerpán. Schváleno bylo rovněž plnění rozpočtu a hospodářské činnosti za období leden-duben 2013.

 

     Zastupitelstvo poté projednalo a schválilo zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 z rozpočtu odboru školství a kultury a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 795190 Kč na zajištění výuky plavání žáků a provoz stravovacích zařízení škol, rovněž tak zvýšení příspěvku na provoz MŠ Lípová o 400 000 Kč, protože tato převzala všechno potřebné k zajištění provozu za bývalou soukromou MŠ Karla Čapka.

 

      Diskutovaným bodem byla výjimka z nejnižšího počtu žáků ZŠ Selská Havířov-Bludovice pro školní rok 2013/2014. Jedná se o školu s vyučovacím jazykem polským, kde je problém naplnit limitovaný počet žáků dle vyhlášky MŠ. I tento bod byl nakonec po obsáhlé diskusi schválen.

 

     Projednával se návrh na zvýšení dotace na činnost seniorského hokejového týmu HC Havířov 2010 s.r.o. pro rok 2013. Částka byla navýšená o 3 000 000Kč. Klub prokázal, že nové vedení dokázalo tento přivést až do 1. ligy. Většina zastupitelů toto navýšení podpořila, protože výdaje spojené s tímto postupem jsou vyšší. Navýšila se také dotace pro oddíl volejbalu o 200 000 Kč, který město dobře reprezentuje v celostátních soutěžích.

 

     Byla schválena „Koncepce kultury města Havířova na období 2013 – 2020“. Jedinou připomínkou bylo vystoupení poslankyně Milady Halíkové (KSČM) ohledně rozmístění kulturních institucí na území města, kdy chybí kulturní zařízení v městské části Šumbark.

 

     Zastupitelstvo schválilo vydání obecně závazné vyhlášky k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Cílem této vyhlášky je vymezení činností, které mohou narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy a vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem – hlavně o nedělích a svátcích, který je spojen s používáním hlučných strojů a zařízení a které šíří hluk v takové míře, že omezují pohodu bydlení a života osob na území města. Pro účely této vyhlášky se vymezují pojmy:

a)    hlučné stroje a zařízení – veškerá zahradní technika, stroje a nářadí na elektrický nebo spalovací pohon (např. sekačky na trávu, křovinořezy, vysavače listí, pily, stroje na opracování kovů nebo dřeva, brusky, rozbrušovačky, aj.);

b)    noční klid – doba od 22:00 hodin do 6:00 hodin;

c)    nevhodná denní doba pro práci spojenou s používáním hlučných strojů a zařízení, neděle a státem uznané dny pracovního klidu v době od 6:00 hodin do 8:00 hodin a od 12:00 hodin do 22:00 hodin.

 

     Dalším bodem bylo vystoupení města Havířova ze Svazku měst a obcí okresu Karviná, protože za celou dobu členství ve svazku, byť byly městem navrhovány programy s přínosem i pro město Havířov, nebyly tyto akceptovány a příspěvky města byly nemalé. Proti vystoupení byli p. Jekl a poslankyně Halíková (KSČM), která apelovala na sounáležitost k regionu Karviná. Zastupitelstvo vystoupení ze svazku po obsáhlé diskusi podpořilo.

 

     Dále zastupitelstvo schválilo čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku městskou policií ve městě Havířově:

a)    ve výši 150 000 Kč na zpracování projektové dokumentace k výběrovému řízení na dodávku rozšíření a modernizace městského kamerového dohlížecího systému

b)    ve výši 4 000 Kč na provozní náklady při realizaci projektu „Ženy, naučte se bránit“

c)    ve výši 30 000 Kč na nákup a pokrytí provozních nákladů na 1 rok 2 ks fotopastí, které pomohou v odhalování černých skládek, porušování vyhlášek atp. 

a navýšení rozpočtovaných příjmů MP Havířov

d)    o 450 000 Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy s obcí Horní Suchá, kde MP provádí namátkové dozorování na dodržování pravidel silničního provozu a rychlosti

 

     Byla také doplněná „Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejné zeleně“ a o užívání zařízení města Havířova o bod, ve kterém se zakazuje rozdělávání a udržování otevřených ohňů, včetně používání grilů a grilování.

 

     V interpelacích vystoupil zastupitel za KSČM Jaroslav Jeziorský s problémem údržby hřbitova pod kostelem sv. Markéty, kde nejsou udržovány chodníčky, sekaná pravidelně tráva a žádal doplnění mobiliáře o lavičky, aby hřbitov  byl místem piety a odpočinku. Upozornil na stav hřbitova a žádal o nápravu této situace.

     Zastupitel Vladislav Fukala žádal o dodržování nově schválené vyhlášky častější kontrolou motorkářů v oblasti zástavby Bludovického kopce, kde často dochází rychlou a hlučnou jízdou k obtěžování bydlících.

 

     V interpelacích vystoupili i zastupitelé ČSSD, kteří upozornili na malou pozornost Technických služeb travnatým plochám na Šumbarku, žádali o větší kontrolu MP nad školním hřištěm u ZŠ M. Pujmanové a dotazovali se na jednání představitelů vedení města s vedením dolů OKD k otázce možného útlumu těžby uhlí. Navrhli i prověření hřišť a sportovišť, aby byla pro dobu prázdnin pro děti a mládež bezpečná.

 

     Občan p. Hanzel se dotazoval na situaci kolem vlakového nádraží, jehož stav je již nedůstojný tak velkého města. Primátor města oznámil, že ministryně kultury zastavila šetření oprávněnosti tzv. kulturní památky, čímž může být ve stavbě „Dopravního terminálu“ pokračováno.

 

za KSČM

Mgr. Radek Kupczak

Vladislav Fukala