Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z KLUBU ZASTUPITELŮ ZA KSČM 12/2013

2. 2. 2014

Poslední zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2013 se konalo dne 16. 12. 2013 a bylo řádným 22. zasedáním.

Zastupitelstvo bylo svoláno na 13 hod. a průběh jednání byl plynulý s bohatou diskusí k některým bodům programu. Ukončeno bylo projednáním všech 37 bodů a již tradičních interpelací na závěr. Omluvené byly naše zastupitelky -  paní Hegyi pro nemoc a paní Paeddr. Halíková z důvodu jednání PS ČR.

 

Před zahájením jednání Zastupitelstva předal primátor města jménem všech zastupitelů a občanů Havířova Policii České republiky věcný dar v hodnotě téměř 150 tisíc Kč. Tento dar schválili zastupitelé na minulém zasedání a je určen na podporu činnosti PČR  a to zejména pro posílení a zlepšení bezpečnostní situace ve městě.  Jednalo se o publikace zákonů a vyhlášek z oblasti práva a judikatury, ale také o různé pomůcky, jako např. světelné kužely pro usměrňování provozu při dopravní nehodě a další.

 

Po procedurálních bodech – schválení předsednictva, určení ověřovatelů zápisu, ověření zápisu z jednání Zastupitelstva č. 21 a kontrole plnění usnesení z minulých jednání, bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů.

Zastupitelé schválili prodeje některých pozemků pod garážemi, dále pak pozemky občanům pro rozšíření jejich zahrad, pozemku okolo provozovny Městské realitní agentury a také části městského pozemku pro stavbu parkovacích míst společnosti Gbagbos a. s. u bývalého Orionu. Schválili odkup pozemku navazujícího na městský pozemek od soukromého majitele na Šumbarku, poskytnutí půjček občanům na vybudování kanalizačních přípojek, žádostí o změnu účelu poskytnuté dotace na činnost malých klubů sportovní činnosti jako je Ski klub, Kick Wolf Team, TJ Start basketbal a další.

Byly schváleny nové podmínky záměru na prodej restaurace na ul. Padlých hrdinů v Životicích, protože zájemce, který vyhrál dříve vyhlášené výběrové řízení na koupi tohoto objektu, z důvodu nezískání úvěru od smlouvy odstoupil.

Zastupitelé vzali na vědomí informaci o konání mimořádné Valné hromady společnosti ČSAD Havířov, která bude rozhodovat o uvolnění finančních prostředků ČSAD z dividend na přestavbu autobusového nádraží. Na jednání Zastupitelstva k tomuto bodu vystoupil generální ředitel ČSAD a informoval o investici za více než 150 mil. Kč, která ve třech etapách přestavby změní tvář i využitelnost prostoru stávajícího autobusového nádraží u Sportovní haly. Město se zavázalo jako akcionář uvolnit svůj nárok na dividendy ve výši cca 14 mil. Kč ve prospěch této přestavby.

Po projednání finančních otázek týkajících se ještě roku 2013, tzn. rozpočtových opatření a plnění rozpočtu a hospodářské činnosti za období leden až září, zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy v rozpočtu odboru školství a kultury a dotací sportovním a mimo sportovním kroužkům na středních školách, bylo přistoupeno k projednávání a schvalování rozpočtu města na rok 2014. Sestavený rozpočet je nižší než v předcházejících létech. Výrazně nižší oproti roku 2013 budou investice – cca 427 mil. Kč – také proto, že se počítá s nižšími příjmy z výběrů daní. Město nezatíží občany vyšším výběrem poplatku za svoz komunálního odpadu, nájmem v bytech města, výši daní z nájmu pozemků, jen o míru inflace stoupne vodné a stočné. Přesto, že Finanční výbor tento rozpočet doporučil zastupitelům ke schválení, opoziční zastupitelé  rozpočet nepodpořili.

Obsáhlá diskuse se rozvinula okolo záměrů o odkoupení objektů Merkur v městské části Podlesí, Impuls v Suché a restaurace Bivoj na Šumbarku. Není tajemstvím, že poskytované služby v těchto objektech jsou pro občany města velkým problémem. Řešení situace obzvláště v okolí Merkuru a Impulsu, jejichž vlastník je RPG a ubytovací služby poskytuje přes nájemní společnost Lukray servis, není vůbec jednoduchá. Z důvodu nejasností v oblasti majetkových a nájemních vztahů RPG, Lukrey Servis s.r.o., ale také bankovních zástav v případě restaurace Bivoj, hledali koaliční zastupitelé řešení, jak získat čas a dostatek informací pro správné rozhodnutí. Proto přistoupili jen na schválení záměrů, které k ničemu nezavazují i přesto, že záměry nebyly Finančním výborem doporučeny. Je to pochopitelné, protože Finanční výbor se zabývá předkládanými problémy jen a hlavně z pohledu ekonomického, nikoli morálního, sociálního, celospolečenského a bezpečnostního. K případnému odkoupení restaurace Bivoj upozornil na nutnost řešit záměr v kontextu s uvolněným objektem bývalého školského zařízení U Jeslí. Finanční výbor upozornil, že svá záporná rozhodnutí a závěry opíral o materiály, které neposkytovaly dostatek podkladů a časového prostoru k řádnému projednání. Zástupci RPG, kteří se jednání Zastupitelstva zúčastnili a vystoupili k projednávanému problému po vyslechnutí připomínek a výtek zastupitelů koalice i opozice na jejich konání ve městě a jimi předložené nabídce, jednání opustili.

Jedním ze závěrečných bodů před interpelacemi, bylo schválení významných celoměstských akcí v roce 2014. V seznamu akcí se najdou všechny věkové kategorie občanů města, ať se jedná o kulturu, vzdělání, humanitární a celospolečenské akce nebo sport.

Po vyčerpání plánovaných bodů jednání bylo přistoupeno k interpelacím. Na dotaz, jak vypadá řešení problému s městským WC bylo sděleno, že v době několika týdnů budou otevřeny nové WC v prostoru centrálního náměstí za Labužníkem a v městské části Šumbark pokračuje výstavba v rámci revitalizace náměstí. Občan pan Hanzel ve svém vystoupení tlumočil nespokojenost občanů s postojem pana ministra Žáka k problémům s vlakovým nádražím a žádal důrazně v pokračování jednání.  Posledním vystoupením v interpelacích byl dotaz na stav společnosti KIC, která byla ustanovena krajem k řešení spalovny. Náměstkem primátora s. Heczkem bylo odpovězeno, že společnost byla ve své činnosti umrtvena, nečerpá žádné finanční prostředky a ani nevyvíjí žádnou aktivitu z důvodu zastavení všech státních dotací na výstavbu spaloven.

 

 

Za Klub zastupitelů za KSČM zpracovali:

Radek Kupczak

Vladislav Fukala

Korekce: J. Šebesta