Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z KLUBU ZASTUPITELŮ ZA KSČM 11/2013

2. 12. 2013

 

Zasedání Zastupitelstva města Havířova č 21 dne 4. 11. 2013 bylo řádným zasedáním.
Zastupitelstvo bylo svoláno na 8 hod. a projednalo podle předloženého programu všech 43 bodů. Průběh zastupitelstva byl plynulý s diskusí k některým projednávaným bodům. Jednání skončilo ve 9,55 hod.
 
Na začátku jednání pan primátor a zastupitelé popřáli paní PaedDr. Miladě Halíkové – naší kandidátce - ke zvolení poslankyní parlamentu ČR. 
 
Po procedurálních bodech – schválení předsednictva, určení ověřovatelů zápisu, ověření zápisu z jednání Zastupitelstva č. 20 a kontrole plnění usnesení, schválili zastupitelé záměry prodeje pozemků, prodeje pozemků pod garážemi, komunikacemi i na rozšíření zahrad občanů a přijetí daru pozemku v ceně téměř 50 000 Kč v k. ú. Bludovice na ulici Na Záguří od paní Starcové.
 
Zastupitelé také schválili zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2013 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám a mateřským školám v celkové výši 395 000 Kč, především pro školu na ul. Selská a změnu výše investičních dotací a příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířov – pro školu Generála. Svobody na smažící pánev do školní jídelny a školu Gorkého na vybavení učeben.
 
K následnému bodu – poskytnutí investiční dotace Tenisovému klubu Havířov na zastřešení tenisových dvorců  vystoupil p. Merta jako předseda Finančního výboru a sdělil, že bod nebyl projednán na zasedání jeho výboru, proto k němu není finančním výborem přijato žádné stanovisko a je na zvážení zastupitelů, jak budou hlasovat. Tenisový klub získal z rozpočtu MŠMT dotaci ve výši 10 000 000 Kč a město mu v létech 2014 a 2015 poskytne dotaci na dokončení projektu ve výši 5 mil. Kč. K projednávanému bodu vystoupil p. Foldyna (ODS) s otázkou, jaké benefity připadnou občanům města za poskytnutí této dotace. Odpověď poskytl p. Špok (předseda Tenisového klubu), který seznámil zastupitele s využitím stavby nejen pro organizované sportovce, ale i pro občany města. I tento bod byl přijat.
 
Na zabezpečení bezpečnosti ve městě bylo schváleno poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě cca 149 660Kč Policii České republiky pro zefektivnění policejní práce. Jedná se o nákup podpůrných technických i legislativních prostředků.
 
 Následující bod se zabýval udělením ocenění.
1.     V oblasti společenských a sociálních aktivit byli navrženi a schváleni k ocenění:
 
„Kolektiv v sociální oblasti“ - Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, kolektiv pracovníků střediska Luna, zdravotní úsek. Na návrh s. Havlíčkové byl bod doplněn i o kolektiv zdravotních pracovníků na domově Helios. Celý kolektiv zdravotníků Domova seniorů tedy obdrží ocenění za dlouholetou obětavou práci pro seniory města. 
 
„Osobnost v sociální oblasti“ - Ing. Tomáš Gorecki – ocenění za dlouholetou podporu a zaměstnávání osob s mentálním handicapem.
 
 „Osobnost kultury“ - PaedDr. Libor Lenčo - ocenění za dlouholetý aktivní přínos v kulturní oblasti (Mis Reneta).
 
 „Talent“
- NEBE, hudební skupina - ocenění za vynikající reprezentaci města Havířova
  na celostátní úrovni
- Michal Polák - ocenění za dlouholetý aktivní přínos městu v kulturní oblasti.
 
„Ocenění za  dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“ - Michaela Hlívová - obdrží ocenění za dlouhodobou kvalitní práci s dětmi, s významným podílem na rozvoji oblasti volného času a kulturního dění ve městě
 
2. Ve sportovní oblasti byli navrženi a schváleni v kategoriích:
 
Sportovec roku“- s členěním dle věkových skupin:
 
- žáci: Ladislava Pokorná, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov - ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- junioři: Kateřina Pauláthová, Ski klub Paulát Havířov - ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- dorost: David Hájek, TJ Start Havířov, atletický oddíl - ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířov
- dospělí: Alexandr Jurečka, Judo Club Havířov - ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- dospělí (družstvo): Rugby Club Havířov - družstvo ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- handicapovaní sportovci: Ivan Karabec, Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov - ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- trenér: Ing. Radomír Kloda, Rugby club Havířov - ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti
- Zasloužilý pracovník TVaJ (tělovýchovy a jednoty): František Horváth, Sportovní klub volejbalu Havířov - ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti
 
 
Dále zastupitelstvo schválilo „Cenu města Havířova” pro rok 2013 panu Františku Vystavělovi za dlouholetou záslužnou práci při výstavbě města a paní Jaroslavě Jelínkové za dlouholetou práci s mládeží (taneční skupina Horizonty).
 
Zastupitelstvo schválilo doplnění Obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. V podstatě zůstává v platnosti vyhláška původní, jen je uvedena do souladu s vládním nařízením tj. doplněna o povolené typy her. Byla schválena i vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku pro rok 2014 se nemění a zůstává na 552 Kč za osobu jako letos.
 
Pro posílení bezpečnosti byla vypovězena smlouva z roku 2010 na výkon činnosti Městské policie Havířov pro obec Horní Suchá. Touto výpovědí smlouvy se zvýší počet příslušníků sloužících na území města.
 
Zastupitelstvo schválilo bezúplatné ponechání zařízení a vybavení pěstounské rodině manželů Hodečkových v souvislosti se zánikem zákona o pěstounské péči č. 359/1999 Sb. k 31. 12. 2013.
 
Dále schválilo zahájení zadávacího řízení na společný nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2014 pro všechny organizace města, zajištění finančních prostředků na projekty rekonstrukce domova seniorů Luna a rozšíření hřbitova městské části Šumbark včetně nové smuteční síně.
 
Na závěr zasedání proběhly interpelace. V interpelacích vystoupila zastupitelka Milada Halíková s žádostí o informaci z jednání a situaci kolem přestavby nádraží. K interpelaci vystoupil primátor i náměstek Smrček. Diskuse vyústila ve schválení úkolu pro vedení města, ve kterém zastupitelé města Havířova žádají ministra dopravy Žáka o přehodnocení svého stanoviska k rekonstrukci nádraží. Na podporu a oprávněnost požadavku vystoupil občan Šenkýř, který navíc zdůraznil, že stanovisko ministra Žáka se neopírá o certifikované posudky ani stanoviska odborníků, nýbrž jen o názory úzké skupiny lidí, kteří ani nežijí v Havířově.
Zastupitel Mudra (ČSSD) požádal o vyšší aktivitu MP v roce 2014 v době Svátku zesnulých v lokalitě městského hřbitova na Šumbarku.
 
 
Za Klub zastupitelů za KSČM zpracovali:
Mgr. Radek Kupczak
Vladislav Fukala
Korekce: J. Šebesta