Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z KLUBU ZASTUPITELŮ ZA KSČM 1/2012

 

Jedenácté zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 30. 1. 2012 bylo řádným zasedáním. Podáváme stručnou informaci o průběhu jednání a přijatých závěrech. Zastupitelstvo bylo svoláno ve 13 hod. a projednalo podle předloženého programu 29 bodů. Průběh zastupitelstva byl hladký, bez rozsáhlých diskuzí a jednání skončilo ve 15.10 hod.
 
Pro občany města Havířova bylo nejzajímavějším bodem zastupitelstva „Vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti Městské policie za rok 2011“, vyhodnocení trestné činnosti a dopravní nehodovosti na území města za rok 2011, vyhodnocení činnosti Hasičského záchranného sboru a Sboru dobrovolných hasičů. K tomuto bodu vystoupila poslankyně PČR za KSČM PaedDr. Milada Halíková. Poukázala na obecný nárůst kriminality a zároveň poděkovala za vypracování takto obsáhlého materiálu. Zároveň vznesla dotaz na přítomné představitele PČR, zda jsou pravdivé informace o posílení policejního sboru na území města policisty jiných obcí a zda nárůst kriminality není důsledkem uzavření jednoho obvodního oddělení. V odpovědi byla ujištěna, že nárůst kriminality je obecný trend ve společnosti, ale že město Havířov má nižší kriminalitu než je průměr okresu Karviná. Uzavření jednoho oddělení na této skutečnosti nenese prokazatelný podíl. Ve městě bude od 1. března pracovat celkově o 11 policistů více. Jde o policisty z Bohumína a Českého Těšína. Poté vystoupil zastupitel za KSČM s. Fukala s dotazem na kontrolu bezdomovců na území města. K tomuto tématu vystoupil jak primátor ing. Zdeněk Osmanczyk tak i ředitel městské policie ing. Bohuslav Muras. Oba shodně konstatovali, že kontroly probíhají, přestupky spáchané těmito osobami jsou řešeny, ale chybí zde potřebná legislativa. Město se snaží tuto situaci řešit ve spolupráci s Azylovým domem. Ovšem, jak uvedla závěrem poslankyně Halíková, je třeba se zamyslet nad tím, kdo z těchto lidí bezdomovce udělal a celou tuto problematiku řešit komplexně v součinnosti s městskou policií, bez které se již neobejdeme.
 
Dalším bodem, který se diskutoval, byl Seznam pro město potřebných akcí v letech 2012–2015. Jedná se o seznam investic na léta 2012 až 2015. Plánované investice však závisí na vývoji příjmů města. Zde vystoupil s. Vladislav Fukala s návrhem prodloužení dostavby chodníku na ul. Na Záguří až do katastru obce Horní Bludovice (po restauraci Na Záguří) a tím docílit větší bezpečnosti občanů. Pan primátor přítomné ujistil, že bude o této variantě jednat se starostkou Horních Bludovic. Tento bod byl dále rozšířen o záměr vybudování parkoviště na ulici V parku. Zastupitelé bod schválili 37 hlasy.
 
Došlo rovněž ke změně principů přípravy a realizace projektu „Dopravní terminál Havířov“. Projekt bude rozdělen na dvě části, a to na část I. Projektu – revitalizace majetku Českých drah, týkající se demolice stávající nádražní budovy a výstavby nové nádražní haly a část II. Projektu – revitalizace majetku města zahrnující komunikace, cyklostezky, parkoviště, systém autobusové dopravy, nadzemní lávku a zeleň. Projekt se v podstatné míře dotýká majetku ČD (Nádražní budovy a přilehlých pozemků), proto budou ČD usilovat o možnost získání 70% dotace na realizaci této části projektu. Pokud bude snaha úspěšná a poskytovatel dotace z Regionálního operačního programu (ROP) potvrdí podporu, podají ČD žádost o dotaci ve vztahu k části I. projektu a město ve vztahu k části II. projektu. V případě, že budou schváleny obě žádosti o dotaci, oba účastníci smlouvy přistoupí k realizaci projektu, v opačném případě, odkoupí ČD od města projektovou dokumentaci části I. projektu.  V případě realizace nebude přerušeno vlakové spojení a zůstane zachován nezbytný rozsah provozu nádraží. V případě, že jedna ze žádostí o dotaci nebude schválena, nebude projekt realizován. Tento bod byl schválen bez jakékoliv diskuze 38 hlasy (nikdo nebyl proti).
 
ZMH rovněž schválilo podle nově přijaté Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova do roku 2020 Smlouvy o dlouhodobé spolupráci s kluby provozujícími prioritní sporty. Třicet pět zastupitelů (4 se zdrželi) schválilo smlouvu s těmito kluby: HC Havířov 2010 s.r.o., HC AZ Havířov 2010 o.s., MFK Havířov, TJ ČSAD Havířov, TJ Havířov – Dolní Datyně, SK vzpírání Baník Havířov, Florbalovým klubem Torpedo Havířov, TJ Start Havířov, SK stolního tenisu Baník Havířov a Tenisovým klubem Havířov.
 
V interpelacích byl vznesen dotaz, jak a zdali je postaráno v těchto mrazivých dnech o potřebné občany. Bylo odpovězeno, že byl rozšířen rozsah možných ubytování a prodloužena provozní doba v azylových domech, zaveden výdej teplých polévek a čajů a pro matky s dětmi pomoc ve formě potravinových balíčků.
 
Zpracoval za Klub zastupitelů za KSČM
Mgr. Radek Kupczak
Vladislav Fukala