Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

6. 5. 2014

25. zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 7. 4. 2014 bylo řádným zasedáním.

 

Zastupitelstvo bylo svoláno na 13 hod. a projednalo podle předloženého programu všech 64 bodů. Průběh zastupitelstva byl plynulý. Jednání bylo ukončeno v 15,55 hod. Za klub KSČM byla omluvena poslankyně PaedDr. Halíková (celostátní konference Hradec Králové) a od 14 hod. krajská zastupitelka Bc. Monika Havlíčková (jednání krajské komise).

Na začátku náměstek ing. Heczko stáhl z jednání bod č. 32, který se zabýval odkoupením nemovité věci – pozemku parcela č. 715, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1033 m2 a budovy č. p. 861, vše v k. ú. Šumbark, od vlastníka pana Michala Žurka (restaurace Bivoj) z důvodu možnosti dalších jednání.

Po procedurálních bodech – schválení předsednictva, určení ověřovatelů zápisu, ověření zápisu z jednání Zastupitelstva č. 24 a kontrole plnění usnesení, schválili zastupitelé nové zásady hospodaření s majetkem města a záměry prodeje pozemků a nemovitostí. Byl schválen záměr prodeje bývalé základní školy ul. Mánesova v části Město – jen budov bez přilehlých pozemků (sportoviště a travnaté plochy), které nesmí být po dobu 10 let prodány.

Ve 13,30 vystoupil Ing. Vais – ředitel společnosti EBM, s.r.o. s prezentací k bodu 28 tj. výstavba „Centra pro seniory“ v Havířově – Šumbarku. Žádal změnu podmínek stanovených v kupní smlouvě pozemku pro danou stavbu. Zastupitelé odsouhlasili znění předložené městem, ve které stanovené podmínky nedovolí společnosti EBM využití objektu k jinému účelu než ubytování seniorů. Pod značnou sankcí je pamatováno i na skutečnost, že by stavba nebyla dokončena. K tomuto bodu vystoupila Bc. Havlíčková s dotazem na řešení systému ubytování. Bylo jí vysvětleno, že pokoje budou 1-3 lůžkové a stavba bude flexibilní pro řešení potřeb manželských párů apod. 

ZM schválilo demolici obytného domu na ul. Obránců míru č. p. 701/9 až 701/15 – Šumbark – stará zástavba, z důvodu jeho špatného technického stavu. Oprava tohoto domu by si vyžádala téměř 13 mil. Kč. Nově vzniklý prostor bude asanován pro občanskou vybavenost.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o jednáních se zástupci společnosti RPG RE Commercial, s.r.o., ve věci odkoupení areálů hotelových domů Impuls a Merkur, včetně pozemků. O hotelový dům Impuls již projevil zájem jiný zájemce a na objekty Merkur byla majitelem nabídnuta nová nižší cena k dalšímu jednání.

Po delší době nabízení objektu bývalé restaurace na ul. Padlých hrdinů v Životicích se našel vážný zájemce pro odkup. Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu.

Dále Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost Tělovýchovné jednoty Start Havířov a její záměr podat žádost o dotaci z Nadace ČEZ na modernizaci a úpravu hřiště – atletický ovál ZŠ Kudeříková.  Schválilo zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz mateřským a základním školám v celkové výši 2 378 000 Kč.

Zastupitelstvo následně schválilo vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města v roce 2013 a to do oblasti sportu, sociální, školské, protidrogové, kultury, partnerských vztahů  i  pro dobrovolný hasičský sbor, nemocnici, vodní záchranáře, pomoci po povodních a další. Na tento bod navázalo schválení dotací pro rok 2014 a to po diskusi, která výši některých návrhů upravila nebo i zcela zamítla.

 

 

Byla schválena Obecně závazná vyhláška k regulaci hlučných činností. Změna spočívá v doplnění nových ustanovení spojených s omezujícími opatřeními k používání pyrotechnických výrobků. Vymezila 5 oblastí města, kde je použití takovýchto výrobků vázáno na povolení městského úřadu. Schválen byl rovněž nový Územní plán Havířova na léta 2014 až 2020. 

Poté Zastupitelstvo schválilo čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově:

a)     ve výši 298 000 Kč na připojení objektu městské policie na ul. Karvinská 1a  ke kamerovému systému optické sítě PODA.

b)    ve výši 4 000 Kč na pronájem tělocvičny pro projekt „Ženy naučte se bránit“.

Primátor informoval přítomné o výsledku jednání s krajským prezidentem PČR o početním stavu příslušníků PČR ve městě. V měsíci dubnu byl stav navýšen o 11 příslušníků a do konce roku by měli nastoupit další 4.

Posledním bodem jednání byly interpelace. Jako první vystoupil p. Fukala ohledně bezpečnosti na komunikacích, zejména dodržování rychlosti a požádal o zvýšení dozoru v okolí „Těrlického okruhu“, kde s nadcházejícím jarem nedodržují rychlost především motorkáři. Následně byl vznesen dotaz na chodník směrem do Těrlicka. Havířov má vyřízeny všechny potřebné formality a je připraven tento projekt realizovat okamžitě. Čeká se na vyjádření obce Těrlicko, v jaké fázi vyřizování se část na jejím území nachází.

Opětně byla předmětem interpelací situace kolem vlakového nádraží. Jeden občan – pan Hanzel – interpeloval pro zajištění pořádku a vzhledu v jeho okolí, dva aktivisté z hnutí sdružení architektury – paní Chytilová a pan Polický – naopak k jeho zachování jako historickou památku „bruselského stylu“. Nepřijali ani objasnění primátora, že nádražní budova je vlastnictvím Českých drah a přednádražní prostor vlastní město. Město má především zájem na revitalizaci celého komplexu.

 

 

Za Klub zastupitelů za KSČM zpracovali:

Mgr. Radek Kupczak

Vladislav Fukala

Korekce: J. Šebesta