Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z 24. ZASEDÁNÍ ZMH

8. 3. 2018

Jaký program má současná havířovská koalice?

Do této otázky se dá shrnout zpráva o průběhu zasedání 24. Zastupitelstva města Havířova, kterou vám pravidelně klub zastupitelů KSČM předkládá.

I tentokrát do programu jednání Zastupitelstva připravila Rada města pouze body týkající se zajišťování činnosti Magistrátu. Již dlouhodobě postrádáme zařazení takových bodů, které se týkají problémů města, které je ohroženo vylidňováním.

Vzhledem k tomu, že většina bodů se týkala organizačních záležitostí, se kterými neměli problém ani zastupitelé KSČM,  kteří hlasují podle prospěšnosti městu a jeho občanům bez snahy o politikaření, probíhalo jednání ve většině bodů konsensuálně.

Byl takto projednán i bod týkající se stavu bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě, a bylo konstatováno, že dřívější obavy některých občanů z toho, aby se do města nepřistěhovali do volných bytů RESIDOMA (dříve byty OKD) imigranti, se nenaplnily. Je to shodný názor opozice i koalice.

Každoročně se velkému zájmu zastupitelů i občanů těší návrh na poskytnutí dotací a darů sportovním a mimo sportovním subjektům. Vždyť v rozpočtu města na letošní rok se jedná o částku 44,3 mil. Kč. Při projednávání tohoto bodu však nebyly vzneseny žádné podstatné návrhy na úpravu jednotlivých položek. Náš zastupitel požadoval pouze zprůhlednění poskytované dotace pro hokejový klub, který neplatí za pronájem ledové plochy tak jako všichni další uživatelé této plochy. Tyto náklady jsou zohledněny ve výši příspěvku pro Správu sportovních a rekreačních zařízení města. Vedení města přislíbilo toto řešit v nové smlouvě mezi městem a příspěvkovou organizací SSRZ. Uvidíme, zda tento slib splní. Dotace a dary pak byly dle původního návrhu většinou zastupitelů schváleny

Tentýž zastupitel u následujícího bodu, který se týkal navýšení prokazatelné ztráty ČSAD Havířov za provozování MHD v Havířově, navrhnul jeho odložení pro zcela nesrozumitelný výpočet této ztráty. K jeho návrhu se v hlasování připojili jen další dva zastupitelé mimo náš klub, a proto nebyl schválen. Bylo by zajímavé zjistit, kolik z těch, kteří hlasovali proti odložení, tomuto výpočtu rozumí. Pravděpodobně ani náměstek Šlachta, který je předkladatelem tohoto materiálu. Nakonec tedy byla prokazatelná ztráta za MHD v roce 2018 zvýšena na 71,5 mil Kč.

Na minulém zastupitelstvu v lednu naše zastupitelka vznesla dotaz na vedení města, proč zastupitelstvo nebylo seznámeno s dopisem, který nám zaslali v září 2017 zastupitelé Horní Suché. Teprve po čtyřech měsících jsme byli seznámeni s jejich  nabídkou poskytnout našemu městu finanční příspěvek ve výši 25,- Kč za každou uloženou tunu odpadu na skládce DEPOS v Horní Suché. Nedozvěděli jsme se, kolik nás toto zpoždění stálo. Sdělení náměstka Šlachty, že to zavinili úředníci zdlouhavou přípravou smlouvy, je pro nás nepřijatelné.

Snad největší kritice jsme podrobili návrh zařazení některých nových investičních akcí do rozpočtu na letošní rok snížením výdajů o 37,3 mil Kč u, podle našeho názoru, daleko významnějších akcí, jako je rekonstrukce prostoru před vlakovým nádražím a rekonstrukce bývalé ZŠ Mánesova na Domov pro seniory se zvláštním určením. Tím samozřejmě dojde k časovému posunu jejich realizace. Přitom se jedná o investiční akce námi preferované, neboť se jedná o zlepšení podmínek pro naše občany. Zejména nám jde o Domov pro seniory, protože pořadník zájemců o tyto sociální služby čítá skoro tisíc zájemců. Jde dle našeho názoru o neschopnost náměstka, který se při nástupu do funkce zavázal, že osobně se přičiní o to, aby to byla priorita nového vedení města. O neschopnosti svědčí i to, že ještě před dvěma měsíci v prosinci 2017 to zařadil do rozpočtu města.

V bodu týkajícím se stavu podaných a kladně vyřízených dotací z EU a jiných fondů jsme předložili návrh na podání žádosti o dotaci z prostředků, které vyčlenila vláda ČR v roce 2002 (Zemanova) ve výši 15 mld. Kč na odstranění ekologických škod po důlní činnosti. Zjistili jsme, že z těchto prostředků je dosud vyčerpáno 6,5 mld. Kč a náš kraj z toho vyčerpal pouze 2,5 mld. Kč (mimo jiné pro Areál Dukla 250 mil. Kč). Žádost by se měla týkat vybudování Rekreačního centra s možností výstavby bazénů s teplou důlně-léčivou vodou v prostoru Sušanských rybníků, který ještě v 50tých létech sloužil k rekreaci. Jednalo by se o odstranění ekologických škod. Náš návrh koalice odmítla bez dalšího zdůvodnění. Tímto přístupem koalice jsme šokováni a důvod takového jednání je pro nás naprosto nepochopitelný. Jediné vysvětlení snad je to, že šlo o návrh KSČM, což současná koalice nemůže připustit. Současná koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL si jmenováním svých členů a příznivců do všech placených funkcí zajistila jejich absolutní poslušnost při hlasování.

Co na to řeknou občané Havířova. Zdá se vám to normální? Nezaměňuje někdo službu občanům za osobní politické ambice či majetkový profit?

V posledním bodu programu před interpelacemi, týkajícím se zpráv vedení města o činnosti v období mezi zastupitelstvy, naši zastupitelé  vyjádřili nespokojenost s informacemi náměstků primátorky. Z nich se pouze dozvíme s kým a ve který den jednali, ale neinformuji o obsahu a závěrech jednání. 

V interpelacích občanů byly vzneseny dotazy na průběh realizace rozšíření hřbitova a vybudování tolik potřebné smuteční síně, či nefunkčnosti Kyvadla s fontánou na centrálním náměstí. Na to by měli dotyční občané dostat písemné odpovědi.

Náš zastupitel pak reagoval na informace z médií, že v souvislosti s rekonstrukcí prostoru před nádražím bylo podepsáno společné memorandum se SŽDC, vlastníkem nádražní budovy, o její rekonstrukci. Podle těchto informací by nádražní hala již neměla v plném rozsahu sloužit cestujícím, ale měl by zde vzniknout multifunkční prostor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity. Myslíme si, že by bylo vhodné zeptat se občanů Havířova formou veřejné ankety, zda chtějí do těchto prostor umístit squashové a badmintonové hřiště, či lezeckou stěnu. Reakce vedení města na  návrh však nebyl příznivý. Občané však svůj názor mohou vyjádřit i jinými způsoby.

Naši zastupitelé se pozastavili i nad usnesením rady města, že v letošním roce nebude v Havířově vyvěšena tibetská vlajka (což je jistě pozitivní), když v minulosti díky hlasování především radních za ČSSD se vlajka, i přes náš odpor, vyvěšovala. Ale takoví už sociální demokraté jsou. A dokládají to i v jiných případech i na celostátní úrovni. To vyvolalo nepřiměřenou a nevybíravou reakci některých zastupitelů vůči KSČM, především pak od soc. dem. náměstka Ing. Šlachty, člena KSČ před listopadem 1989. Potvrdilo se, že největší antikomunisté jsou dnes bývalí komunisté.

V letošním roce se na podzim budou konat komunální volby, tedy i u nás v Havířově. Připravujeme se na ně jak organizačně tak obsahově přípravou volebního programu. Chceme vás požádat o náměty pro jeho přípravu, které můžete sdělit prostřednictvím elektronické pošty na adresu Městského výboru KSČM v Havířově.

 

Za Klub zastupitelů KSČM

 Ing. Jaroslav Gongol, CSc.,  Ing. Eduard Heczko