Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z 23. jednání Zastupitelstva

11. 2. 2018

Klub zastupitelů za KSČM je asi jediným v ZMH, který pravidelně seznamuje naše voliče, ale i občany Havířova o průběhu zasedání zastupitelstva. Tentokrát vám předkládáme náš pohled na jeho 23. zasedání.

Dle předloženého návrhu programu se mělo zabývat 28 body. Náš zastupitel požádal o doplnění programu o bod, kterým by se Jednací řád zastupitelstva doplnil o možnost vystoupení zastupitelů s faktickou poznámkou. Ta umožňuje zastupitelům okamžitě (s přednostním právem) reagovat na předchozí vystoupení v rámci rozpravy k danému bodu. Je to běžná součást jednacích řádů demokratických orgánů, např. Sněmovny PČR. K našemu překvapení však tento návrh nebyl přijat a nebyla dána ani možnost o tomto návrhu diskutovat. Pro doplnění hlasovali pouze členové našeho klubu.

Další body programu pak byly projednány a schváleny bez komplikací a to i za našeho kladného hlasování.

Širší diskuse se rozvinula pouze u informativních zpráv o činnosti vedení města. Naši zastupitelé a zastupitelky se dotazovali, co bylo předmětem jednání se zástupci společnosti ASENTAL (společný postup v Areálu Dukla), nebo jednání s občanem Havířova o pronájmu objektu Zámku (občan by měl předložit záměr pronájmu).

Další dotaz se týkal náměstka Bc. Bělici, který ve své zprávě o činnosti uvedl, že byl

17. ledna 2018 na jednání Rady města. V tento den však byl na jednání Poslanecké sněmovny v Praze. Bylo poukázáno na to, že vykonávání funkcí poslance, krajského zastupitele a náměstka primátorky v Havířově způsobuje řadu problémů. Jeho častá nepřítomnost na Magistrátu komplikuje styk s občany, či vyřizování běžných agent úřadu, které má v kompetenci. Nakonec byl vyzván, aby se vzdal funkce náměstka, což odmítnul. Proto naše zastupitelka navrhla Zastupitelstvu jeho odvolání z funkce. Pro hlasovali jen členové našeho klubu. K hlasování se nepřipojili ani zastupitelé dalšího opozičního uskupení, a to Hnutí pro Havířov. I tak se projevuje „konstruktivní opozice“.

Další náš dotaz směřoval na paní primátorku a týkal se řešení sociálního bydlení v Havířo a zejména obsahu jejího jednání se zástupci Spolku PORTAVITA, který má pronajaty byty od společnosti RESIDOMO (dříve byty OKD), které následně pronajímá sociálně nepřizpůsobivým. Byli jsme paní primátorkou ubezpečeni, že spolupráce s tímto spolkem není předpokládaná a není v zájmu města.

V interpelacích vystoupili tři občané. Jeden z nich poukázal na špatný stav obytného domu na ul. Uzavřená, způsobený pravděpodobně nekvalitně provedenou prací při opravě domu.

Občanka města poukázala na nebezpečný přechod pro chodce u autobusového nádraží a světelný smog z reklamy obchodního domu LIDL. Na obě interpelace obdrží občané písemnou odpověď.

Třetí občan pak svým vystoupením podpořil naši kritiku Rady města, která v prosinci odvolala některé členy občanských komisí včetně jejich předsedů. Jednalo se především o členy a předsedy, které do Občanských komisí nominovala KSČM.

(Redakce cituje z Webových stránek KDU ČSL: Občanské komisi v Havířově, Podlesí předsedal JUDr. Bujok. Nejenže uznal význam občanské komise pro město, ale ve vedení uplatňoval své životní manažerské zkušenosti. Dával prostor všem členům, zprostředkovával setkávání s úředníky města a za jeho vedení se občanské komisi č.7 podařilo začít realizovat řadu potřeb části města Podlesí. Ačkoliv byl JUDr. Bujok nominován za KSČM, v průběhu dvou let činnosti této komise nikdo neřešil, který člen je za koho nominován. Na prvním místě bylo Podlesí.

K Novému roku JUDr. Bronislav Bujok přestal být členem Občanské komise č. 7. Za jeho činnost v této komisi mu patří opravdu poděkování. Nastupujícímu předsedovi Bc. Pavlu Rapantovi nasadil nesmírně vysokou laťku.)

Náš zastupitel opětovně vystoupil k problematice snížení základního kapitálu společnosti ČSAD Havířov, ve které má město 10,2% akcií, jejichž hodnota klesla z 1000 Kč na 14 Kč za jednu akcii. Tím hodnota majetku města v nominální hodnotě klesla o více jak 15 mil. Kč. Příslib, že se tohoto jednání zúčastní zástupce ČSAD, však nebyl splněn. Byl pouze přečten jeho dopis, ve kterém pouze konstatuje, že vše je v souladu se Zákonem a snížení schválila valná hromada. V tom je právě problém, že na valné hromadě nás vždy může majoritní vlastník přehlasovat a tak i rozhodnout, jak bude s majetkem ČSAD naloženo.

V dalším příspěvku jsme upozornili na to, že již skoro rok trvá mlžení okolo ceny oken v rámci III. etapy jejich výměny, kterou zajišťovala MRA, s.r.o. Dotazem na dvě firmy prodávající okna jsme zjistili, že jejich ceny jsou až o 35% levnější než cena, za kterou okna dodala vítězná firma. Je to stejná firma, která byla kritizovaná v auditu provedeném na MRA společností Ernst&Young v roce 2015 a jehož závěry dosud šetří Policie ČR. Netvrdíme, že byl porušen zákon o veřejném výběrovém řízení, jen upozorňujeme na to, že pracovníci dodavatelů jsou asi obratnější při sjednávání zakázek, než naši pracovníci.

Rovněž jsme požádali náměstka Bc. Bělicu, aby se pokusil vyjednat u SŽDC řešení alespoň takových úprav havířovského vlakového nádraží, které by umožnily imobilním občanům pohodlněji cestovat vlakem a zlepšit nepříjemný vzhled podchodu na nástupiště a map po zatékání ze střechy v odbavovací hale.

K ostřejší výměně názorů došlo s náměstkem Ing. Šlachtou, který ve svém prchlivém vystoupení na minulém jednání zastupitelstva řekl, abychom současné koalici nepomáhali v řízení města. Toto vyjádření považujeme za skandální, neboť jsme ve volbách dostali důvěru nikoliv od něho, ale od voličů. Havířov je krásné město, které jsme společně budovali, řídili a chceme zajistit jeho budoucnost, která je silně ohrožena. I v minulém roce došlo ke snížení počtu občanů o 900 a dnes má Havířov již jen 73 500 obyvatel. Samozřejmě, že to není vina jen současného vedení. O to více je nepochopitelné odmítat spolupráci. Řešení musíme hledat společně a věříme, že si to přejí i občané.

Poslední interpelace směřovala na paní primátorku, jak je možné, že naše zastupitelstvo dosud nebylo informováno o dopisu zastupitelů z Horní Suché ze září 2017, týkající se problematiky svozu komunálního odpadu na skládku DEPOS v Horní Suché. Chceme vysvětlení, proč dopis adresovaný Zastupitelstvu nebyl ani po čtyřech měsících Zastupitelstvu předložen. Že by to bylo jen administrativní pochybení?

(Dotaz nebyl vůbec náměstkem primátorky pochopen, zastupitelům šlo pouze o dopis a ne vysvětlování způsobu svozu odpadu - redakce).

K některým záležitostem se určitě vrátíme na příštím Zastupitelstvu 26. 2. 2018, na které vás tímto zveme. Sami budete moci posoudit jednání současné koalice.

 

Za klub zastupitelů KSČM

Jaroslav Gongol a Eduard Heczko