Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HAVÍŘOVA DNE 18. 12. 2017

13. 1. 2018

Na programu tohoto jednání bylo celkem 43 bodů. Po úvodních procedurálních otázkách bylo přistoupeno k projednávání rozpočtu MRA, s.r.o. na rok 2018, která spravuje městské byty. Zde se zastupitel za KSČM pozastavil nad tím, že výdaje na opravu bytového fondu jsou plánované ve stejné výši jako v roce 2017, i když výběr nájemného je vyšší o osm milionů Kč, díky dokončené výměně oken a tudíž i zvýšení nájemného v těchto bytech. Zastáváme názor, že zvýšené příjmy z nájmů se mají investovat zpět do bytového fondu. Před MRA stojí v roce 2018 náročné úkoly, proto jsme vedení města položili otázku, proč dosud není obsazena funkce ředitele MRA, když proběhla již dvě výběrová řízení.

Tuto funkci i odpovědnost snad nechce nikdo převzít? Náměstek primátorky i jeden z jednatelů společnosti nás ujišťovali, že MRA je stabilizovaná a že ke své práci potřebuje klid, tak proč ho neustálými připomínkami narušujeme. No uvidíme.

 

Následující body se týkaly záměrů a prodejů pozemků a probíhaly bezproblémově, až na prodej pozemku na ul. Hálkova. Poukázali jsme na to, že v červnu 2017 jsme sousední pozemek (tedy naprosto stejný), prodali stejnému kupujícímu za 379 Kč/m2, ale nyní má být prodán pouze za 309 Kč/m2. Logicky jsme požadovali, aby se cena zvýšila na 379 Kč/m2, ale náš návrh nikdo nepodpořil. Město má na rozdávání?

 

Rozsáhlejší diskuze se rozvinula k bodu týkajícího se žádosti společnosti Gbagbos k uzavření dodatku ke kupní smlouvě na prodej pozemku, kterým by se prodloužila lhůta realizace stavby parkoviště na tomto pozemku ze dvou na čtyři roky. Společnost tuto žádost odůvodnila tím, že je s ní vedeno neoprávněně insolventní řízení, což jí neumožňuje nakládat s finančními prostředky, tedy ani realizovat stavbu parkoviště. RMH navrhla ZMH tuto žádost neschválit. Zastupitelé za KSČM vzhledem k tomu, že tato firma má zájem vybudovat parkovací místa, která město potřebuje, byli opačného názoru. Ale současná „vládní mašinérie“ opět zafungovala, tak jako již mnohokrát v uplynulém roce. To, co navrhují komunisté, je pro ně nepřijatelné. Máme další příklad toho, že se firmám ve městě neměří stejně. V tomto případě hlavní příčinou byla osoba jednatele společnosti.

 

Dále se ZMH zabývalo harmonogramem významných celoměstských akcí v roce 2018. Na náš návrh byl harmonogram doplněn o pietní akt havárie na Dole Dukla a to dne 7. 7. 2018.

 

Poněkud obsáhlejší diskuze byla k bodu týkajícího se záměru poskytnutí dotace na spolufinancování výstavby Sportovního centra talentované mládeže stolního tenisu na Šumbarku. Zastupitelé KSČM tento projekt dlouhodobě od roku 2013 podporují s podmínkou, že bude financován i z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Svým hlasováním jsme podpořili i navýšení případné dotace města o 8 mil. Kč na celkových 32 mil. Kč s čerpáním ve výši 20 mil. Kč v roce 2018 a 12 mil. Kč v roce 2019 za podmínky schválení a transferu z MŠMT.

 

V podstatě nejdůležitějším bodem tohoto zastupitelstva bylo schválení rozpočtu města na rok 2018. Je sice deficitní – příjmy 1 966 944 milionů Kč a výdaje 2 056 912 milionů Kč. Záporné saldo téměř 100 mil. Kč bude pokryto z vlastních finančních rezerv města, a tudíž nehrozí zvýšení zadlužení. V roce 2018 dojde ke snížení dluhu města o 105 mil. Kč formou splátek úvěrů. Nebylo našim zájmem rozpočet neschválit, proto jsme jej podpořili. Neschválení by znamenalo zavedení rozpočtového provizoria a ohrožení investic, ale i financování platů učitelů a pracovníků v sociálních službách.

 

V Komisi pro rozvoj při Radě města Havířova se naši zástupci pokoušeli navýšit prostředky na rekonstrukci budovy bývalé Základní školy Mánesova na Domov seniorů, což považujeme vzhledem k stárnutí našich občanů a nedostatku míst za prioritu. Navrhovali jsme zvýšení částky pro rok 2018 z 15 mil. Kč na 50 mil. Kč a tím urychlení rekonstrukce. Návrh však komisí nebyl doporučen, což považujeme za nepochopitelné.

 

Jistou pochybnost o účelu a potřebnosti dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v obci s rozšířenou působnostíHavířov“ a zejména pak dotaz, kdo to zpracoval a kolik to stálo, předložil náš zastupitel. Odpověď však nedostal. .

 

Současné vedení města využilo možnosti nového zákona a v Jednacím řádu ZMH vypustilo pravomoc zastupitelstva rozhodovat o zvolení či odvolání zástupců města v orgánech obchodních společností, ve kterých má město 100% účast (HTS, TSH, MRA a Zámek). Neprošel ani návrh naší zastupitelky, aby ZMH bylo alespoň dodatečně informováno o těchto změnách. Tak se opět potvrdilo, že v personálních záležitostech je nezajímá názor ostatních zastupitelů, především nás, opozičních.

 

Neprošel ani náš návrh, aby Jednací řád byl doplněn o tzv. faktickou poznámku, která je velice často využívána v Parlamentu ČR, což by umožnilo zkvalitnit demokratickou diskuzi a zrychlit jednání. Zastupitel za sociální demokracii nás poučil, že oproti předchozímu režimu do roku 1989, demokracii (prý) už máme. Teď ještě abychom měli i ty demokraty.

 

Ostré kritice podrobila naše zastupitelka návrh odměn pro oddávající, ve kterém uvolněným členům ZMH (primátorce a náměstkům) přísluší měsíční odměna 5 000 Kč a neuvolněným (radním i ostatním zastupitelům) jen 2 000 Kč. Ptala se, proč tato nerovnost a diskriminace. Předložila proto návrh, aby odměna byla pro všechny bez rozdílu 2 000 Kč/měsíc. Tento návrh se nelíbil uvolněným členům, tzn. vedení města, protože reprezentují město nejen na svatebních obřadech. Argument zastupitelky za Hnutí ANO, že se takto postupuje i ve firmách,  jsme odmítli s tím, že ve firmách se jedná o soukromý majetek a vlastník rozhoduje o výši a formě odměn pro své zaměstnance, kdežto město hospodaří s veřejnými prostředkyTouha po penězích byla silnější, proto náš návrh neprošel.

 

V interpelacích vystoupil ředitel nemocnice v Havířově, který nás ujistil, že se zúžení služeb neplánuje. I přesto, že proti minulému roku se očekává příznivější hospodářský výsledek, bude nemocnice ve ztrátě i za rok 2017. Pro nás příznivou informací bylo to, že zisk nemocniční lékárny bude okolo 15 mil. Kč. Svůj podíl zde mají i poslanci za KSČM, kteří se postarali o příliv peněz ze státního rozpočtu na vybudování lékárny. Původní byla neuváženě zprivatizována minulým vedením nemocnice.

 

Další jednání Zastupitelstva města Havířova budou již 29. 1. 2018 a 26. 2. 2018 a budou určitě zajímavá pro občany Havířova. Určitě se přijďte podívat.

 

Za Klub zastupitelů KSČM

Jaroslav Gongol a Eduard Heczko