Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HAVÍŘOVA DNE 26. 6. 2017

28. 7. 2017

Na programu zasedání bylo 53 bodů. Po procedurálních otázkách bylo přistoupeno k dalším bodům, zejména pak k záměrům prodeje pozemků nebo části pozemků.  Na návrh našeho zastupitele Ing. Heczka nebyl schválen prodej pozemků v katastru Šumbark, neboť se jednalo o nesprávně uvedený subjekt ze zahraničí.  Všechny ostatní záměry, nabídky na výkup pozemků či předání majetků, byly přijaty podle návrhu na usnesení.

Námi navržena cena pozemku pro prodej společnosti Santarius s.r.o. nebyla přijata,. Domníváme se, že nebylo přistupováno k stanovení ceny z pohledu zodpovědného hospodáře. Řada našich zastupitelů si nechala do protokolu zaznamenat, že hlasovali proti.

Velká kritická diskuze zastupitelů za KSČM  byla k návrhu změny zakladatelské listiny společnosti MRA, s.r.o, která v podstatě znamená zřízení další funkce jednatele. Dle našeho názoru se jedná o zvýšení nákladů a zřejmě o přípravu lukrativního postu pro předem určeného příznivce koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Zastupitelé za KSČM byli proti, ale byli přehlasováni.

Další body programu byly přijaty bez připomínek a v 15 hod. bylo přistoupeno v souladu s jednacím řádem k interpelacím občanů a zastupitelů. V diskuzi vystoupilo pět občanů. Bude jim odpovězeno písemně. Zajímavé bude stanovisko RMH k diskusnímu přípěvku pana Petra Klora, který si stěžoval na jednání zastupitele za ČSSD pana Kozáka, který mu údajně dluží za práce na stavbě jeho rodinného domu.

Dále bylo přistoupeno k interpelacím zastupitelů. Zastupitel za KSČM vyjádřil nespokojenost s vyřizováním předchozích interpelací, které neodpovídají na položené otázky a dokonce nejsou podepsány statutárním zástupcem. Zákon o obcích je tak porušován. Dále sledujeme postup oprav laviček, kterou komunisté prosadili v minulém roce v částce 1,2 mil. Kč včetně DPH.  Za rok 2016 vyčerpáno pouze asi 260 tisíc Kč, což znamená plnění na 22 %.

Největší nespokojenost máme s odpovědí na námi uváděné nedostatky při výběrovém řízení na okna pro opravy bytů v MRA s.r.o, zejména pak na to, že závěry z auditu, který provedla společnost Ernst & Young, nejsou dosud vypořádány. Pokutu ve výši 1,5 mil. Kč dle nařízení ÚHOS zaplatilo město, ale MRA ji doposud nezaplatila městu i když měla termín 20. 1. 2017. Přesto, že kontrolní skupina sdělila, že skladová přirážka, kterou si účtuje společnost, neodpovídá mandátní smlouvě, je tato přirážka  nadále fakturována. Je evidentní, že situace v MRA s.r.o. je vedením města nezvládána a RMH k tomu jen přihlíží. Nedostali jsme ani odpověď na neověřené informace, že se vyplácejí značné finanční odměny  funkcionářům v této společnosti. Náš klub bude požadovat po vedení města zásadní řešení problémů v MRA, s.r.o.

Po přerušení interpelací bylo přistoupeno k projednávání dalších bodů. U závěrečného účtu města a účetní závěrce byly kladně hodnoceny výsledky za rok 2016, neboť město hospodařilo s kladným saldem, tj. že příjmy byly vyšší než výdaje o 323,3 mil. Kč. Nedostatkem bylo velmi nízké čerpání oddělením investic, z plánovaných téměř 200 mil. Kč vyčerpali jen 67,5 mil Kč. Kladné saldo se projevilo i v tom, že zůstatek na účelových fondech se zvýšil o 102 mil. Kč a k 31.12 2016 činil 242,3 mil. Kč.

Bylo konstatováno, že dobré výsledky v roce 2016 byly zásluhou KSČM, která byla  v Havířově v koalicí na radnici.

Velká diskuze se strhla u bodu „Podání občanů“ – požadavek na vyhlášení místního referenda. Poslankyně Milada Halíková poukázala na to, že považujeme možnost uskutečňování místních referend za užitečnou a zejména migrace může být i v příštím období aktuální. Aby se náklady výrazně snížily, navrhla, aby se referendum uskutečnilo v roce 2018 v termínu voleb do Zastupitelstva města. Přesto její návrh nebyl přijat.

Ještě před ukončením zasedání byl přečten dopis občana Havířova, který byl adresován náměstkovi  Bc. Bělicovi a v kopii poslán i zastupitelům za KSČM, ve kterém ho žádá, aby se k uvedeným skutečnostem vyjádřil na ZMH. Jelikož již v té době na jednání nebyl přítomen a byl omluven, k dopisu se předem nevyjádřil, seznámili jsme s jeho obsahem ZMH.

 

Klub zastupitelů za KSČM