Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HAVÍŘOVA DNE 26. 9. 2016

12. 10. 2016

14. zasedání ZMH bylo primátorem svoláno na 26. září 2016 do Kulturního domu Radost v Havířově. Předložený a zastupiteli schválený program měl 55 bodů k projednání.

Po převážně procedurálních otázkách se prvním, šířeji diskutovaným bodem stal návrh jednacího řádu od 26. 9. 2016.  Proti doposud platnému Jednacímu řádu ZMH se jedná o změnu v posunu hodiny pro interpelaci na 1 hod. od zahájení jednání ZMH, ale zejména v tom, že je budou zahajovat  občané a až následně zastupitelé.

Občany zřejmě bude zajímat, že se nově upravuje bezpečnostní opatření související se zákazem vstupu se zbraní nebo jinými předměty, které mohou ohrozit bezpečnost osob a majetku v KD Radost během zasedání ZMH.

Dále následovalo několik bodů týkajících se prodeje a nákupu pozemků či věcných břemen. Návrhy na usnesení byly ZMH odsouhlaseny.  Také další body týkající se úprav rozpočtu, žádostí o dotace, informace o plnění rozpočtu či rozpočtového výhledu do r. 2019 byly přijaty.

Větší diskuze se rozvinula při projednávání bodu č. 42, který se zabýval návrhem na rekonstrukci objektů na ulici Mánesova a Lidická pro potřeby Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace.

Pro informaci občanů je nutno uvést, že současná kapacita dvou zařízení pro ubytování seniorů v Havířově a to Luna a Hélios je nedostatečná a počet žádostí o ubytování v nich dnes činí okolo tisíce. Navíc dle vyjádření stavebního úřadu je nutno objekt opravit, neboť neodpovídá současným stavebně technickým požadavkům pro domov seniorů. Při nesplnění hrozí:

-  uzavření střediska Luna a vystěhování 184 uživatelů po 31. 1. 2017,

-  nutnost zajistit náhradní pobytové sociální zařízení v krátkém čase,

-  ukončení pracovního poměru u 105 zaměstnanců střediska Luna

-  snížení finančních prostředků ze státních zdrojů.

Přesto, že řada zastupitelů vyjadřovala nesouhlas s tím, aby se zařadila do plánu na rok 2017 příprava projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Mánesova, kde by mělo vzniknout 116 míst a náklady na rekonstrukci se odhadují na 168 mil. Kč bez DPH, tak ZMH přijalo usnesení, aby projektová příprava byla zařazena do plánu na rok 2017, ale aby se rovněž pokračovalo s přípravou rekonstrukce objektu Luna.

Většina zastupitelů zastává názor, že dříve narození občané Havířova si zaslouží za svou práci jistotu klidného stáří a že je to vedle zajištění zaměstnanosti pro naše občany prioritní úkol.

V interpelacích pak vystoupil občan s požadavkem, aby autobusová linka MHD č. 410 nebyla ukončena na autobusovém nádraží, ale byla prodloužená až na nádraží vlakové. Další písemná interpelace se týkala rušení nočního klidu při vykládce zboží v Kauflandu u zimního stadionu.

Klub zastupitelů za KSČM