Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální informace ze ZMH 14. 12. 2020.

19. 1. 2021

V pondělí 14. 12. 2020 se v KD Radost naposledy v tomto roce sešlo naše zastupitelstvo, opět v omezeném režimu kvůli Covidu-19.

K bodu Hospodářská činnost města v oblasti správy domovního fondu na rok 2021 vystoupil náš zastupitel Eduard Heczko. Jednak, že očekávaná skutečnost příjmů z nájmů bytů bude za letošní rok nižší o 3 miliony Kč než předpokládal rozpočet a v návrhu rozpočtu na rok 2021 se počítá se stejnou výší, jak je očekávaná skutečnost. Vznesl dva dotazy: co je důvodem tohoto nižšího příjmu a zda nájemné v městských bytech se v roce 2021 nebude zvyšovat. V přímé reakci vystoupil jednatel Městské realitní agentury Róbert Masarovič (ANO), kdy na první dotaz nedokázal jednoznačně odpovědět a dodatečně se musel dotázat na MRA. Na druhou otázku byl zcela konkrétní a jeho odpověď potěší nájemníky městských bytů - nájemné se v roce 2021 nebude zvyšovat. To samozřejmě potěšilo i naše zastupitele, proto jsme pro tento návrh hlasovali.

Ani bod o návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad se neobešel bez našich připomínek, které formuloval Eduard Heczko. „Je navrženo razantní zvýšení poplatku za plátce o 84 Kč, tj. o 14,3 % více než v letošním roce. Při rozpočtovaném příjmu za komunální odpad 46 990 tisíc Kč a poplatku 672 Kč lze odvodit, že počet plátců v příštím roce by měl být 69 772. Počítáte s úbytkem občanů a ostatních plátců, když se poplatek musí takhle navyšovat, nebo porostou náklady spojené s komunálním odpadem? V důvodové zprávě nám objektivní a relevantní zdůvodnění chybí, proto tento návrh nemůžeme podpořit“.

V odpovědi se náměstek pro ekonomiku a správu majetku Ondřej Baránek (ANO) ohradil, že zdražení není razantní a ani nepočítá s velkým úbytkem občanů. Hlasovali jsme proti tomuto zvýšení ceny, návrh byl přesto schválen. Myslíme si v téhle těžké době, kdy svět sužuje Covid-19 a mnoho lidí přišlo o práci nebo možnost podnikání, že takové razantní zdražování není přijatelné. Ještě si pamatujeme předvolební slib havířovské sociální demokracie, že poplatky za komunální odpad zcela zruší, ale dnes její členové v zastupitelstvu hlasují pro jejich zvýšení. Kromě toho mnoho lidí ztratí motivaci třídit odpad a to se negativně promítne na životní prostředí.

Kritizovali jsme i pořízení souvisejícího investičního majetku pro mobilní kluziště. S jeho pořízením jsme nesouhlasili již na minulém zastupitelstvu a navrhovali jsme odložení této investice do období po Covidu. Celkové náklady na pořízení kluziště se vyšplhaly téměř na 3,4 miliony korun a k tomu bude potřeba připočíst i náklady na jeho provoz. A to pro velmi omezený počet uživatelů podle platných opatření vlády. K tomuto bodu se vyjádřila rovněž opoziční zastupitelka Darja Škutová (SPD): „Já jsem byla několik let silným zastáncem kluziště, ale letos si to nedovedu představit a taky mi to připadá jako zbytečná investice.“ Při hlasování jsme se zdrželi.

Ke stěžejnímu bodu jednání patřil návrh rozpočtu města na příští rok. V úvodu vystoupil náměstek Ondřej Baránek, který jej výstižně označil jako obezřetný. V současné době predikovat příjmovou stránku rozpočtu zejména ve sdílených daních a případných transferech (především dotacích) z jiných zdrojů, je velice obtížné. Při předpokládaných příjmech 1 476 648 tisíc korun a výdajích 1 715 994 tisíc Kč bude saldo záporné ve výši 240 346 tisíc Kč, které bude dostatečně kryto čerpáním již dříve schváleného úvěru ve výši 160,7 mil Kč a dostatečnými finančními prostředky na účelových fondech města a dobrým hospodářským výsledkem za rok 2020 v předpokládané výši více jak 130 mil Kč. V průběhu roku se výdajová část bude korigovat i podle vývoje ekonomické situace v republice. K rozpočtu jsme neměli zásadní připomínky a svým hlasováním jsme jej podpořili.

Na programu, tak jako na každém zastupitelstvu, byly i interpelace občanů a zastupitelů. Z řad občanů tentokrát byla podána pouze jedna a to jen v písemné podobě. Na ní bude rovněž odpovězeno písemně.

V interpelacích vystoupila naše zastupitelka Milada Halíková. Změny ve vedoucích funkcích v tomto volebním období se množí a ne všechny jsou jasné a srozumitelné. Bylo zvykem, že ti co nově nastupovali do funkcí, byli na zastupitelstvu alespoň představeni, abychom je znali, když budou Radou města ze svých funkcí odvolání či uvolněni na vlastní žádost. Jako zastupitelé bychom si to zasloužili. K personálním změnám došlo ke dni 27. 10. 2020, když se vzdal funkce ředitel SSRZ Ing. Radek Podstawka. Místo něj byl již vybrán nový ředitel a za poslední 3 roky to je již čtvrtý ředitel. Dále poukázala na usnesení Rady města, kterým byl ukončen výkon funkce vedoucího odboru školství a kultury PhDr. Pavlu Hamzovi a to za porušení zákonem stanovených povinností. Milada Halíková  poukázala i na další případ. Ke dni 30. 11. 2020 byla z funkce předsedkyně dozorčí rady TSH odvolána Mgr. Dagmar Kotajná, rovněž z funkce předsedkyně Občanské komise č. 8 pro část Město a z funkce předsedkyně komise kulturní a letopisecké Rady města. Údajně hodlá ukončit nebo už ukončila práci v Kontrolním výboru Zastupitelstva. Na to odpověděl primátor Josef Bělica, že pan Podstawka rezignoval sám a nyní pracuje jako náměstek hejtmana kraje. Co se týká vedoucího odboru školství, o co se jednalo, odpověděl pan primátor velmi stroze, že tak rozhodla Rada. Asi nám tím chtěl říci – Co je vám do toho. A k paní Kotajné se vyjádřil, že na všechny funkce rezignovala sama a to i na funkci členky Kontrolního výboru ke dni konání Zastupitelstva.

Další kdo vystoupil v interpelacích byl Eduard Heczko, který vyjádřil svůj názor k usnesení Rady o pronájmu restaurace a hotelu Zámek. Konstatoval, že smluvní vztahy jsou, zdá se, dobře ošetřené a vyvážené v povinnostech obou smluvních stran, ale nemůže souhlasit s výší nájemného, které je 1 000 Kč měsíčně a to za celý objekt Zámku (vyjma obřadní síně) i s přilehlými pozemky.

Dále vznesl dotaz k demolici bývalé ZŠ na ul. Mánesova, kdy projekt demolice již byl zpracován, ale v rozpočtu města se s demolicí zatím nepočítá. Před rozhodnutím o její demolici bylo záměrem města rekonstruovat ji pro tolik potřebné různé druhy sociálních služeb, kterých je v Havířově značný nedostatek. Byli jsme ubezpečováni, že tyto sociální služby bude zajišťovat Moravskoslezský kraj v rekonstruovaném objektu bývalého učiliště AZ na ul. 17. listopadu. Proto položil dotaz panu primátorovi, který je i krajský zastupitel, zda je tato rekonstrukce v rozpočtu kraje a kdy bude realizována. Opět se nám dostalo stručné odpovědi Josefa Bělici: „Pokračuje to a existují i studie. My budeme apelovat na kraj a víc to nebudu komentovat.“

Pronájem Zámku komentoval Ondřej Baránek (ANO): „Co se týče Zámku, chápu, že záměr města jej pronajmout byl vypsaný opakovaně dvakrát a může svým nájemným popudit. Jsem rád, že se podařilo získat podnikatele, který je schopen náklady za energie aj. vynakládat a činnost města v obřadní síni zůstane zachována.“

V interpelacích vystoupila i zastupitelka Darja Škutová, která poukázala na stále přetrvávající stav v Kontrolním výboru Zastupitelstva, který již rok není v kompletním 11ti členném počtu a současná koalice nechce schválit návrh opozice na předsedu výboru. Rovněž poukázala na výběr nového ředitele SSRZ pana Matěje, který byl nedávno odvolán z funkce Nemocnice v Havířově a na zaměstnání blízké příbuzné pana primátora na SSRZ.

Budeme zvědaví na odpovědi na interpelace, ale i na další připomínky a dotazy vznesené u některých bodů programu zastupitelstva. Příští zastupitelstvo je již 26. ledna 2021.

V závěru si dovolujeme za celý Klub zastupitelů KSČM přát členům KSČM v Havířově i všem našim příznivcům úspěšný vstup do roku 2021 a v jeho průběhu hodně štěstí, spokojenosti a především zdraví.

Markéta Fikáčková, zastupitelka

Eduard Heczko, zastupitel