Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální informace ze Zastupitelstva města Havířova dne 27.4.2020

2. 5. 2020

Z důvodu bezpečnostních opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 probíhalo zastupitelstvo v nezvyklém prostředí. V jednacím sále KD Radost musely být dodrženy podmínky stanovené Ministerstvem vnitra – v sále mohlo být nejvýše 50 osob, mezi nimi musely být dodrženy dvoumetrové rozestupy a museli mít chráněna ústa a nos rouškou. Občané pak mohli sledovat průběh jednání v přímém přenosu na obrazovkách v přízemí KD Radost. Při dodrženi stejných bezpečnostních podmínek se jich však do malého prostoru mohlo vejít jen 16.

Na začátku jednání jsme uctili minutou ticha památku na zesnulou Evu Radovou (ČSSD) bývalou členku Rady města Havířova.

O tom, jak stávající koalice Hnutí ANO, ČSSD, KDU-ČSL a Hnutí pro Havířov je neochotná, až přehlíživá, naslouchat názorům a námětům jiných, jsme se přesvědčili již při schvalování programu jednání, kdy Piráti s podporou ostatních opozičních klubů včetně KSČM, předložili požadavek na zařazení do programu ještě dvou bodů. V jednom navrhovali dovolení 11 člena kontrolního výboru a ve druhém, aby jednání zastupitelstva byly  zveřejňovány živým vysíláním (on-line) na internetových stránkách města. Oba návrhy, díky neochotě koalice, do programu zařazeny nebyly.

U většiny bodů jsme neměli problém s jejich schválením. V jednom z úvodních bodů, který se týkal převodů nemovitostí mezi městem a Moravskoslezským krajem, kdy městu má být převeden zchátralý objekt bývalé tržnice v Šumbarku, určený k demolici, se zastupitelka SPD Darja Škutová Tomaniecová dotázala, kolik demolice bude stát, ji nikdo z vedení města neodpověděl. A primátor města nikoho z náměstků nevyzval k odpovědi a ihned ukončil rozpravu k tomuto bodu. Každý zastupitel by měl dostávat potřebné informace, aby mohl odpovědně svým hlasováním rozhodovat podle složeného slibu na začátku funkčního období. RMH předkládá materiály, ke kterým neví ani podstatné informace, a pokud nejsou přítomní zpracovatelé, většinou vedoucí odborů magistrátu, nedovede reagovat na vznesené dotazy.

U bodu, který se týkal zvýšení základního kapitálu pro společnost CEVYKO a.s., která by měla vybudovat linku na třídění komunálního odpadu, vystoupil náš zastupitel Eduard Heczko: ,,My jsme už při založení této společnosti na 10. jednání zastupitelstva měli připomínky a zdrželi jsme se hlasování z důvodu, že akcionářem je i společnost ASOMPO z Novojičínska, která k nám bude dovážet odpad z tohoto regionu. Navíc do společnosti nevstoupily Karviná, jako druhý největší producent komunálního odpadu z našeho okresu a společnost DEPOS, která provozuje skládku komunálního odpadu a jsme jejím spoluvlastníkem. Dále se nám nelíbilo, že město má jen 35% akcií a může být na Valné hromadě přehlasováno ostatními akcionáři. Proto se i nyní zdržíme hlasování“. K tomu vystoupil náměstek pro ekonomiku a správu majetku Ondřej Baránek (ANO), který pouze stroze poděkoval za sdělení informace.

Dále jsme měli připomínku k návrhu na zástupce v Dozorčí radě ČSAD Havířov. Opět vystoupil Eduard Heczko, který uvedl, že o navrženém Henryku Szypkovi není v důvodové zprávě nic bližšího uvedeno, kdo jej nominoval a zda má předpoklady pro výkon této odpovědné funkce. Pouze jeho jméno. Slušností by bylo, kdyby se navrhovaný přišel na zastupitelstvo představit. Tímto způsobem vedení města jen demonstruje svou koaliční sílu a znevažuje opoziční zastupitele. Proto tento návrh do DR ČSAD nemůžeme podpořit. Na to reagoval pan Pavel Rapant (ČSSD) že pan Henryk Szypka je členem ČSSD, bývalým členem bytové komise Rady města a momentálně členem Občanské komise č. 8 Havířov - Město. Co k tomu dodat? No přece jen další, placená „trafika“.

V programu byl i přímý podnět člena kontrolního výboru zastupitelstva Ing. Karla Žáka (KSČM), kterým požádal o prověření důvodu odvolání pana Martina Rédra (Piráti) z funkce předsedy Kontrolního výboru. Rada města zastupitelstvu doporučila tento požadavek vzít pouze na vědomí. Na to zareagoval opět Eduard Heczko, že vzít to jen na vědomí je nedostatečné a předložil návrh na doplnění usnesení, kterým by zastupitelstvo schválilo vytvoření komise pro toto šetření. Ta by byla složena ze zástupců všech politických subjektů v zastupitelstvu, mimo členy Rady města a členy kontrolního výboru, sešla by se po pominutí všech opatření přijatých k zamezení šíření epidemie a předložila výsledek šetření na nejbližším zastupitelstvu. Tento náš návrh nebyl schválen, pro hlasovalo jen 14 přítomných opozičních zastupitelů. Mašinérie současné koalice opět zafungovala.

Poslední projednávaný bod byl pro všechny překvapením, protože na nás čekal až na stole. Předkladatelem byl primátor. Jednalo se o odvoláni z funkce předsedy kontrolního výboru pana Jakuba Chlopeckého (ANO) a volbu nového předsedy kontrolního výboru. Pan primátor, asi sám, na tuto funkci nominoval 5 zastupitelů z KSČM, 3 z Pirátů, 1 zastupitele z SPD a 1 zastupitele z ODS, a to bez jejich vědomí. Všech 10 nominovaných však tuto kandidaturu veřejně odmítlo, proto se tento návrh stal nehlasovatelný a nakonec byl tento návrh pana primátora stažen z programu.

Interpelace byly tentokrát bez účasti občanů. Interpelovali pouze zastupitelé. K zajímavým patřil především návrh Darji Škutové Tomaniecové (SPD), navrhla mimořádnou dotaci pro Klub karate Budo Havířov, kterému na minulém zastupitelstvu byla výrazně snížena dotace na základě nepravdivých a zkreslujících informací. V této souvislosti připomněla i střet zájmu pana primátora, kdy jeho manželka vede druhý, konkurenční klub karate v Havířově. Tento návrh samozřejmě, mimo opozici, nikdo z koalice nepodpořil

KSČM, ale i ostatním opozičním zastupitelům, se už dlouhodobě nelíbí jednání vedení města, které hraničí až s arogancí a má představu, že zastupitelé mají pouze mačkat hlasovací tlačítka, na nic se neptat, nic nerozporovat, nedejbože kritizovat. Předkládané materiály a důvodové zprávy jsou mnohdy neúplné, povrchní, tudíž si zastupitelé musí hrát na internetové detektivy, aby se něco bližšího o projednávaných problémech dozvěděli. Také se nám nelíbí, že vedení města, již poněkolikáté, projednávané materiály nechává až na poslední chvíli v den jednání zastupitelstva, takže je zastupitelé objevují až na stole. V minulosti bylo dobrým zvykem, že před zastupitelstvem v dostatečném předstihu se scházel tzv. kulatý stůl, kde přítomni zástupci všech politických klubů v zastupitelstvu byli vedením města mimo jiné také informování o důležitých a neodkladných materiálech, které budou předloženy na stůl v den konání zastupitelstva. To ale pan primátor již od konce loňského roku nesvolává, údajně pro nezájem některých opozičních klubů. Nás se to samozřejmě netýkalo.

 

Markéta Fikáčková, zastupitelka

Eduard Heczko, předseda KZ za KSČM