Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální informace ze zastupitelstva dne 25. 1. 2021

6. 2. 2021

První zastupitelstvo v letošním roce se uskutečnilo opět ve zvýšeném bezpečnostním režimu v souvislosti s pandemií COVID-19. Nejvíce se to projevuje v nemožnosti účasti občanů na jednání přímo v jednacím sále. Je pro ně vyhrazeno jen pár míst v přízemí Kulturního domu Radost, kde mohou jednání sledovat na velkoplošné obrazovce bez bezprostředního kontaktu s děním v jednacím sále. I toto je příčinou upadajícího zájmu občanů o přímou účast na jednání zastupitelstva.

Již při seznámení se s programem bylo možné předpokládat, že jednání bude velice krátké. Měl pouze 24 bodů a zařadit ještě jeden bod do programu schválilo zastupitelstvo na začátku jednání. Samotný průběh jednání pak měl rychlý spád, 24 bodů z programu bylo projednáno za 40 minut a 20 minut se muselo počkat do 16 hodiny, na kterou jsou pravidelně zařazovány interpelace občanů a zastupitelů. Na vystoupení občanů jsme však čekali marně (obdobně tomu bylo i na prosincovém zastupitelstvu).

Pokud nebudeme za rozpravu považovat několik vystoupení předsedkyně finančního výboru se stanovisky k jednotlivým bodům, které finanční výbor projednával, tak pouze ke dvěma bodům programu pak probíhala rozprava.

Bylo to k bodu záměru prodeje pozemků a budovy bývalé ZŠ na ul. Mánesova v části Havířov-Město pro výstavbu víceúčelové haly s důrazem na druhou ledovou plochu. Za náš klub zastupitelů vystoupil Eduard Heczko: „Na minulém zastupitelstvu v interpelacích jsem se dotazoval zastupitelů kraje zda v rozpočtu kraje na letošní rok je i rekonstrukce bývalého učiliště AZ na ulici Junácké pro sociální účely, což bylo i argumentem v odůvodnění demolice bývalé ZŠ Mánesova. Z odpovědi pana náměstka Bohuslava Niemiece (KDU-ČSL), který je současně i zastupitelem kraje vyplynulo, že je zatím vypracována jen studie, na kterou by měla navazovat projektová dokumentace a následně i realizace. Čili nic konkrétního, jistého. My zastupitelé za KSČM jsme byli vždy pro rekonstrukci bývalé ZŠ Mánesova pro sociální účely. V minulém volebním období i paní náměstkyně Mgr. Feberová (v té době primátorka) a její tehdejší náměstek pan Ing. Šlachta (oba za ČSSD), obhajovali a propagovali tento záměr. Proto jsme byli proti, když zastupitelstvo v roce 2020 projednávalo a schválilo zpracování projektové dokumentace na demolici ZŠ a současně jsme vyslovili obavu, zda se nechystá i prodej lukrativních pozemků. Tehdy pan náměstek Niemiec odpověděl, že pokud by došlo k prodeji, tak určitě ne pod cenou. Dnes je předložen záměr prodeje pozemků i budovy ZŠ Mánesova k vybudováni víceúčelové haly z důrazem na druhou ledovou plochu. Podmínky tohoto záměru včetně ceny a stanovených různých sankcí při nedodržení termínů, jsou nastaveny podle mého názoru v pořádku. Cena pozemků je cca 3krát vyšší než v roce 2013, když jsme je koupili od kraje, a zájemce odkoupí i projekt na demolici a provede ji na vlastní náklady. I přesto však zastupitelé za KSČM nemohou hlasovat pro tento záměr, protože město určitě daleko více potřebuje další sociální zařízení, neboť jeho občané stárnou a realizace záměru kraje na ulici Junácké je vzdálená a nejistá“. Dodatečně pak, protože mu vypršel čas na vystoupení a primátor města mu nedovolil pokračovat, položil dotaz: „Celková výměra pozemku parcelního čísla 2323 je 17 423 m2 a z něj se pro tento záměr prodá v roce 2023, kdy skončí platná omezení jeho prodeje, cca 4 811 m2. Jaké záměry máte se zbytkem tohoto pozemku o výměře cca 12 612 m2, což je přibližně stejná plocha jako dnes předloženého záměru?“

Mezi tím vystoupil zastupitel opoziční strany Martin Kmec (Piráti) s dvěma dotazy: „První dotaz se týká jména investora, se kterým vedení města jedná už celý rok 2020. Mohli bychom znát jméno potencionálního investora? A druhá otázka je, proč důvodová zpráva neobsahuje stanoviska jednotlivých odborů magistrátu k tomuto záměru?“ Na to reagoval primátor Josef Bělica svým obvyklým způsobem: „Protože se jedná o záměr.“ Odpověděl i na dotaz zastupitele Eduarda Heczka, že pozemek parc. č. 2323 se rozdělil a v současné době ještě nevědí, jaké budou záměry se zbytkem tohoto pozemku. Na to navázal uvolněný radní pro sport Daniel Vachtarčík (HPH): „Výstavba druhé ledové plochy je v koncepci pro sport a v akčním plánu a v tuhle dobu si město nemůže dovolit investici ve výši 150 mil. A z toho důvodu jsme hledali investora“.

Na dotaz zastupitele Kmece zareagoval náměstek pro ekonomiku a správu majetku Ondřej Baránek (ANO): „Jméno si investor nepřál zveřejnit, ale když budete trpělivý dozvíte se to. A co se týká stanovisek odborů, nejsou vyjádřeny, protože je to jen záměr a my čekáme jestli se ještě někdo nepřihlásí“.

Bude určitě zajímavé další vývoj tohoto záměru sledovat, kolik zájemců podá své nabídky a projeví zájem tuto investici za 150 mil Kč, jak uvedl pan Vachtarčík, realizovat a dále i po stanovenou dobu provozovat. Jen aby to nebyl ten jediný, na kterého se dotazoval pan zastupitel Kmec. Nebude to náhodou někdo realizovat z dotace Národní agentury pro sport?

Druhá rozprava se vedla k bodu programu, který byl na jednání zařazen dodatečně. Týkal se zahájení jednání o odkoupení akcií společnosti Depos Horní Suchá vlastněných AWT Rekultivace, a.s. Eduard Heczko jednak upozornil, že jednání zřejmě nebudou jednoduchá, neboť společnost AWT Rekultivace je vlastněna zahraniční společností PKP CARGO z Polska a ta určitě bude vyžadovat co nejvyšší cenu. Současně se dotázal, zda se jedná o nabídku všech 30 akcií, které AWT vlastní a zda nabídka na odkoupení byla adresována jen Havířovu nebo všem současným akcionářům Deposu, kterých je osm včetně Havířova. Pan primátor odpověděl, že byli oficiálně osloveni společností AWT bez konkrétních podmínek, proto chtějí souhlas zastupitelstva k pověření pana náměstka Baránka jednáním a že zastupitelstvo bude následně informováno.

Zbývající body programu bylo odhlasováno bez připomínek.

K interpelacím občanů nebyl nikdo přihlášen a tak se přistoupilo k interpelacím zastupitelů a toho využil náš zastupitel Eduard Heczko: „Pane primátore, Rada města svým usnesením vzala na vědomí zprávu HTS (Havířovské teplárenské společnosti) o ceně tepla pro rok 2021, která dosud, pokud se nemýlím, nebyla zveřejněna. Chci se dotázat přítomného pana ředitele HTS Hanzla, zda by nám mohl říci o jakou cenu se jedná a zda dojde ke zvýšení a v případě, že ke zvýšení dojde, tak o jakou částku?“ Bylo zajímavé, že na tak jednoduchou otázku, která se týká všech občanů, kteří odebírají teplo z HTS, pan ředitel a zastupitel Hanzel (ČSSD), ani nikdo z jedenácti radních nebyli schopni odpovědět. A to o ceně tepla Rada města jednala jen o týden dřív. Jen pan ředitel sdělil, že odpoví písemně. A tak si na písemnou odpověď budeme muset počkat, možná až 30 dnů.

Dále vystoupila rovněž opoziční zastupitelka Darja Škutová (SPD) s kritikou zimní údržby silnic a chodníků. Podle názorů občanů a jí samotné, není zimní údržba, oproti ostatním obcím a městům, dostatečná. Upozornila, že nás ještě čeká období sněžení a mrazů a Technické služby Havířov by se měly víc snažit s odklízením sněhu, protože už si několik lidí na neodklizených chodnících přivodilo úraz. Na to jí odpověděl Jakub Chlopecký (ANO), že technické služby jedou naplno, ale ani jim se Covid nevyhýbá a ať konkrétně řekne, které cesty nejsou odklizené.

Na to by především měli poukazovat samotní občané a nejlépe prostřednictvím městského internetového programu Dej tip.

Je nám velice líto, že Vás nemůžeme ve větším počtu pozvat na příští jednání Zastupitelstva, které bude 1. března, protože s největší pravděpodobnosti budou nadále platit zpřísněná hygienická opatření. O jeho průběhu Vás budeme určitě prostřednictvím našeho Zpravodaje informovat

 

Markéta Fikáčková, zastupitelka

Eduard Heczko, zastupitel