Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální informace ze zastupitelstva dne 13. 12. 2021

22. 12. 2021

Již 22. jednání zastupitelstva se opět konalo v omezeném režimu z důvodu nadále trvající  nepříznivé epidemické situaci. Z tohoto důvodu bylo také poznamenáno vysokou absencí zastupitelů, přítomno bylo jen 32 ze 43 zastupitelů.

K bodu o návrhu rozpočtu hospodářské činnosti v oblasti správy domovního fondu na rok 2022 vystoupil náš zastupitel Eduard Heczko: „Je příznivé, že v tomto rozpočtu jsou tržby z nájmu bytů ve stejné výši jako očekávaná skutečnost letošního roku, tedy 340 mil Kč. Lze to chápat, že se v příštím roce zvyšovat nájmy v městských bytech? Pro nájemníky městských bytů je to příznivá zpráva, ale bylo by dobré to veřejně potvrdit Vámi, pane primátore, nebo jednatelem MRA. Byl by to pro ně pěkný dárek k Vánocům“. Pan primátor i pan jednatel MRA však zůstali němí. Že by to s těmi nájmy v příštím roce nebylo jisté?

K bodu poskytnutí investičních příspěvků příspěvkovým organizacím, konkrétně zvýšení příspěvku na školení a pořízení účetního programu GORDIC vystoupila naše zastupitelka Milada Halíková: „Pořizujeme účetní program pro 22 ze 48 základních a mateřských škol, některá zařízení již tento program mají, ale 10 bude nadále používat jiný program. Bude kompatibilní s nově zaváděným programem a stihne se to k 1. lednu 2022?“ Poukázala rovněž na vysoké náklady za školení příslušných pracovníků, kdy za čtyři hodiny zaplatí každá škola či školka ze svého rozpočtu 7 000 Kč. Na to reagovali náměstek pro ekonomiku a správu majetku Ondřej Baránek (ANO) a náměstkyně pro školství a kulturu Jana Feberová (ČSSD). Jednak, že to je záměr sjednocení účetnictví v těchto příspěvkových organizacích a ulehčení práce jejich ředitelům a ekonomům, ale i odborům ekonomickému a školství na magistrátu. Bohužel s tím souvisí i finanční záležitosti, ale vyplatí se to a bude to ku prospěchu všem.

K dalšímu bodu na programu vystoupil opět náš zastupitel Eduard Heczko k záměru prodeje nebo pronájmu budovy a s ní souvisejícího pozemku v městské části Dolní Datyně. Uvedl, že město ještě na začátku roku počítalo s rekonstrukcí s předpokládanými náklady 3,9 mil Kč, která se však neuskutečnila a z toho důvodu byl tento objekt uzavřen. Dřív se tam nacházela pobočka Městské knihovny, zasedala zde Občanská komise č. 2, scházel se tam i Klub důchodců a rovněž tu byla okrsková volební místnost, takže se dalo říct, že to bylo jedno z lokálních center společenského života v Dolních Datyních. Připojil i otázku: „Kde se bude nacházet nové takové místo?“ Jeho vystoupení doplnila i Milada Halíková otázkou, zda to bylo projednáno s občanskou komisí. Na to odpověděl primátor Josef Bělica (ANO), že tento objekt, aby mohl nadále fungovat, vyžaduje investice, a město bude vycházet z toho, jestli bude o tento objekt zájem, ať už koupí nebo pronájmem. Pokud se zájemce najde, budou výše uvedené činnosti umístěny do jiných vhodných prostorů nebo budou zajišťovány jiným způsobem, např. mobilní knihovnou. Při hlasování jsme se zdrželi, ale návrh byl schválen.

V dalším bodu se řešila žádost o navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Domova seniorů. S připomínkou a protinávrhem vystoupila opět naše zastupitelka Milada Halíková s tím, že Domov seniorů dostal v letošním roce z dotací MSK a MPSV téměř o 10 mil. Kč méně.  „Víme jaká je teď situace vzhledem ke klientům a my při rozdílů 10 mil. Kč, které jim scházejí, navrhujeme jen 3 mil. Kč. Tato částka je neúměrná a nedostatečná, proto za náš klub navrhuji změnit usnesení, aby se schválilo  6 mil. Kč“. Odpověď jsme dostali od náměstkyně pro sociální oblast Stanislavy Gorecké (ANO), která argumentovala tím, že se omezily investiční výdaje a v podstatě do konce roku dostanou, co potřebují. „Že z ministerstva práce a sociálních věcí jim nepřišla dotace na dokrytí nákladů na mzdy, s tím nic neuděláme. K této částce došel ředitel i ekonom Domova seniorů. My bychom to nikdy nesnížili“. Náš protinávrh na navýšení příspěvku o 6 mil Kč neprošel, proto jsme hlasovali i pro původní návrh.

K nejdůležitějšímu dokumentu města – Rozpočtu na rok 2022, nebyla žádná diskuse. Byl schválen se záporným saldem – 173 702 tis. Kč, když celkové příjmy se předpokládají ve výši 1 582 065 tis. Kč a celkové výdaje se předpokládají ve výši 1 755 767 tis. Kč. Toto záporné saldo bude kryto částečně z úvěru a v převážné výši z vlastních prostředků uložených ve fondech města. Z přítomných poslanců se pouze 4 zdrželi, ostatní, včetně nás, rozpočet podpořili.

Rada města předložila zastupitelstvu návrh na vystoupení Havířova ze Svazku měst okresu Karviná. K tomuto bodu vystoupila naše zastupitelka Markéta Fikáčková a zeptala se: „Z jakého důvodu se město rozhodlo vystoupit ze svazku měst a obcí a proč tento důvod není uveden v důvodové zprávě? Jak chcete po nás, abychom hlasovali o tomto bodě, když jste nám předložili neúplný materiál.“ Primátor Josef Bělica uvedl, že to bylo z finančních důvodů a  nulovému přínosu pro naše město. A s ostatními městy navázali spolupráci napřímo bez prostředníka. K tomuto bodu s návrhem a připomínkou vystoupila opět naše zastupitelka Milada Halíková: „Já jsem byla vždy proti vystoupení, protože toto téma se objevilo již v minulých volebních obdobích. Měli bychom být solidární k těm, kteří žijí kolem nás. Proč nemůžeme jednat společně? Požaduji, aby materiály byly předkládány vždy se zdůvodněním.“ Proto náš klub navrhl změnit usnesení ze schvaluje vystoupení na neschvaluje, který, tak jak už jsme zvyklí, neprošel. Proto jsme byli proti nebo se zdrželi hlasování o původním návrhu.

Na řadu se dostal i bod kontroverzního záměru uzavřít Akcionářskou smlouvu společnosti ENVEZ. Na zastupitelstvu vystoupila k bodu občanka paní Turská, která upozornila všechny přítomné na řadu rizik a nebezpečí, které hrozí městu a občanům z této smlouvy.  S našimi zásadními připomínkami vystoupil Eduard Heczko.

Již při jednání o založení společnosti jsme poukázali na řadu negativních dopadů, které tento projekt pro občany Havířova přinese. Mimo jiné vysoké náklady na realizaci ve výši jedné miliardy korun, což se zákonitě přenese na bedra odběratelů, kteří jsou dnes napojeni na  centrální zdroj tepla z VEOLIE prostřednictvím HTS. Zvýší se však i pro odběratele, kteří budou nadále zásobování z VEOLIE. Sníží se jim značně počet odběratelů, ale jejich fixní náklady zůstanou přibližně ve stejné výši a budou rozpočítány na menší počet odběratelů. Dalším dopadem bude zhoršení životního prostředí, když přibude cca 19 komínů u nově zřízených kotelen místo jednoho mimo území Havířova. I plyn je fosilní palivo a jeho spalováním vznikají spaliny znečisťující životní prostředí. Samotný projekt je v rozporu s energetickou koncepcí města a MSK, která preferuje centrální zásobování teplem a v Havířově dobře fungovalo po mnoha desetiletí. Rovněž jsme kritizovali, že při téměř paritním vlastnictví ve společnosti – Havířov 49% a ČEZ ESKO 51% bude poměr zastoupení v představenstvu a dozorčí radě 2 :1 v neprospěch města.

V projednávané Akcionářské smlouvě je mimo jiné uvedeno, že jde o zajištění energetických potřeb města Havířov, ale město Havířov jsou především jeho občané. A kdo se jich zeptal na jejich názor, kdy při současném drastickém zvyšování cen všeho ponesou i náklady na realizaci tohoto projektu. Mělo by být vyhlášeno referendum, jak požadoval jeden z občanů při předchozím jednání na 20. ZMH, a tento názor podporujeme i dnes. Na to však nikdo z vedení města nereagoval.

K nastudování a pochopení akcionářské smlouvy je potřebná vysoká obchodně – právní erudice a takové osoby ČEZ určitě má, a jak prohlásil primátor města, má je i město ve svém právním oddělení a patří k nim i zastupitel Leoš Lukaštík (ODS), zastupující město v dozorčí radě společnosti ENVEZ, kteří se výrazně podíleli na její přípravě. Za to jim pan primátor poděkoval.

Akční smlouva výrazně zvýhodňuje ČEZ ESKO oproti městu. Problémem jsou zcela nesouměřitelné závazky města a ČEZ ESKO uvedené v článcích 4.3. a 4.5. Město má těch závazků min. 7, mimo jiné poskytnutí nemovitých a movitých věcí a to pozemků, výměníkových stanic a kotelen včetně příslušenství, zajistit potřebné změny v územně – plánovacích dokumentech, či odběr tepla po dobu 15 let bez možnosti v tomto období získat výhodnějšího dodavatele tepla. ČEZ ESKO pak v článku 4.4. pouze jeden závazek, a to že zajistí spolufinancování projektové přípravy ve výši svého majetkového podílu, to je přibližně ve stejné výši jako město (majetkový poměr je 51 : 49 %). V čl. 8.4. je pak uvedeno: V případě, že SM Havířov poruší kteroukoliv svoji povinnost dle článku 4.3 a 4.5 této Smlouvy, anebo Společnost neuspěje při výběru dodavatele dle článku 4.3. této Smlouvy, je Akcionář ČEZ ESCO oprávněn dle vlastní volby požadovat, aby Akcionář SM Havířov odkoupil od Akcionáře ČEZ ESCO všechny jeho akcie ve Společnosti, nebo převedl na Akcionáře ČEZ ESCO všechny své akcie ve Společnosti za cenu stanovenou dle znalce vybraného společností  ČEZ ESCO a zaplaceného městem.

Z článku 1.1. přílohy č. 1 Akcionářské smlouvy pak vyplývá, že Společnost bude cca z ½ potřebného objemu tepla vyrábět teplo vlastními výrobními zdroji (plynovými kotelnami) ve svém majetku a z cca ½  potřebného objemu tepla bude docházet k zajištění dodávek tepla prostřednictvím Společnosti z kogeneračních jednotek ve vlastnictví společnosti ČEZ Energo, s.r.o., - tedy dobrý džob pro další společnost ČEZu na 15 let. Podle názorů oponentních právníků ze společnosti VEOLIA je tato smlouva nevypověditelná.

I proto zastupitelé za KSČM předložili protinávrh smlouvu neschválit. S tímto návrhem jsme neuspěli (pro hlasovalo jen 8 zastupitelů ze 32 přítomných zastupitelů), proto při druhém hlasování o původním návrhu hlasovali proti přijetí.  Akční smlouva tak byla schválena pouze 23 zastupiteli, tj. pouze o 2 hlasy více než je potřeba ke schválení. Tyto 2 hlasy současné koalici zajistili zastupitelé, dosud opoziční ODS. Na zastupitelstvu nebylo přítomno 11 zastupitelů, většinou ze zdravotních důvodů, mezi nimi i dva vrcholní manažeři Havířovské teplárenské společnosti.

Další, kdo s kritikou vystoupil, byla opoziční zastupitelka Darja Škutová (SPD): „Pro akcionářskou smlouvu se společností ČEZ ESCO nemohu hlasovat. Je nevýhodná. Společnost ČEZ ESCO navíc hospodaří v posledních dvou letech se ztrátou 250 mil. Kč. Je to pro město ten správný partner? Nakonec vše zaplatí koncový zákazník, tedy občan.” Dále upozornila, že s nynějším způsobem vytápění má město šedesátiletou zkušenost a podle ní by město nemělo riskovat kolaps dodávek tepla.

Pan primátor veškerou kritiku odmítl s tím, že nebyl pochopen projekt a nic z toho co tu zaznělo, se nezakládá na pravdě. A uvedl, že na smlouvě pracoval právní odbor půl roku a poděkoval Leoši Lukaštíkovi (ODS), který se nejvíce angažoval a o smlouvu se zajímal. (pan zastupitel Lukaštík dostal v nově vzniklé společnosti teplé místečko v dozorčí radě). 

V interpelacích jsme pak žádali o předložení komplexní informace, jak postupuje realizace projektu na zpracování komunálního odpadu a činnost akciové společnosti CEVYKO k tomuto účelu založené:

Sedmé ZMH 24.6.2019 rozhodlo o založení akciové společnosti CEVYKO na zpracování komunálního odpadu, postupně pak na dalších zastupitelstvech byly schváleny akcionářská smlouva a postupně bylo schvalováno upisování akcií akcionáři, kterými jsou kromě města i společnost ASOMPO a Spolek pro nakládání s komunálním odpadem. Celkové náklady se odhadují až na 450 mil. Kč přičemž postupným upisováním akcií by na konci roku 2023 měl být základní kapitál společnosti ve jen výši 90 mil. Kč.

Zatím je to jen o upisování akcií, ale zajímalo by nás, jak pokračuje samotná příprava a realizace projektu. Proto žádám vedení města, aby na lednovém případně únorovém ZMH předložilo informativní materiál o přípravě tohoto projektu, zejména:

- jak je naplňována akcionářská smlouva v upisování akcií ostatními akcionáři

- v jakém stavu je business plán projektu a jak budou zajištěny finanční zdroje v  předpokládané

  výši cca 450 mil. Kč

- harmonogram přípravy projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

- kde bude zařízení umístěno

- harmonogram realizace projektu

No uvidíme, zda našemu požadavku vyhoví. Rovněž očekáváme další vývoj kolem záměru výrazným způsobem změnit zásobování města teplem. Příští zastupitelstvo je již v lednu.

 

Dovolte nám abychom Vám všem popřáli klidné a spokojené Vánoce a do Nového roku pohodu, trochu štěstí a hlavně zdraví.

 

Za Klub zastupitelů KSČM

Eduard Heczko, Markéta Fikáčková