Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální informace z jednání Zastupitelstva dne 28. února 2022

16. 3. 2022

Již 24. zasedání Zastupitelstva Havířova, které se konalo 28.února 2022, bylo poznamenáno válečným konfliktem na Ukrajině. Na programu bylo pouze 22 bodů. Na návrh zastupitelky Evy Šilerové (KDU-ČSL) byl doplněn o bod, který by se zabýval aktuální situací na Ukrajině. Pro doplnění programu pak hlasovali všichni přítomní zastupitelé.

 

Již skladba původního programu naznačovala, že jednání bude velice rychlé, což se také stalo. Obsáhlejší rozprava byla vedena jen u jednoho bodu. Jednalo se o schvalování dotací z rozpočtu města. Jen pro ilustraci, v 1. kole bylo navrženo k rozdělení celkem 43 119 750 Kč, z toho jen pro sport 30 324 900 Kč a na vše ostatní z oblasti sociální, kulturní školské a dalších jen 12 794 850 Kč. Konkrétní připomínku vznesl zastupitel Martin Kmec (Piráti) k dotaci pro konání Miss Reneta ve výši 400 tis Kč. Poukázal, že město organizátorovi pokryje dotací 25 % celkových nákladů a přitom má ještě dalších 24 sponzorů a není to spravedlivé vůči dalším žadatelům, kteří nedostanou nic. Proto podal návrh neschválit tuto dílčí položku. Tento návrh však nebyl schválen, i my jsme se zdrželi. V minulosti jsme vždy tuto akci podporovali, má dlouholetou tradici, letos se má konat již 29. ročník této soutěže. Dále k dotacím vystoupila zastupitelka Darja Škutová (SPD). Přivítala, že v návrhu jsou sníženy dotace pro hokej z 8 mil na 4 mil Kč, který v letošním roce sestoupil do nižší soutěže. Rovněž kladně hodnotila dotaci pro mládežnický hokej, která zůstala přibližně na stejné výši jako loni. Přesto ale vyslovila pochybnost, jak je s těmito penězi nakládáno a předložila návrh, aby zastupitelstvo uložilo svému kontrolnímu výboru provést hloubkovou kontrolu. V pozdějším hlasování, v interpelacích, se pro něj vyslovilo jen 10 zastupitelů, včetně zastupitelů za KSČM.

 

K nově zařazenému bodu vystoupila jeho navrhovatelka a požádala o minutu ticha za oběti ukrajinského konfliktu a předložila návrh na usnesení, kterým zastupitelstvo vyjadřuje podporu Ukrajině a odsuzuje válečný konflikt, jako nástroj řešení sporů mezi národy. Tento návrh byl bez další rozpravy schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

Diskuze se rozproudila až v interpelacích. Nejdříve vystoupili občané – pan Bílý stejně jak na minulém zastupitelstvu požadoval odvolání primátora. Důvody odvolání zaslal písemně všem zastupitelům již před jednáním zastupitelstva. Pan Taraba, pravidelný řečník na posledních zastupitelstvech, tentokrát hovořil o negativních dopadech tržní ekonomiky na život běžných občanů a celé společnosti. Se stejným požadavkem jak na minulém zastupitelstvu vystoupil i pan Šotkovský, požadoval přímé přenosy z jednání zastupitelstva. Při současném „jednotném šiku“ koaličních zastupitelů je toto volání marné. Jedinou nadějí mu může být až nové volební období.

 

V interpelacích vystoupilo 11 zastupitelů, někteří opakovaně reagovali na odpovědi a repliky vedení města a někteří museli vystoupit dvakrát, protože ve svém prvním vystoupení překročili stanovený čas a primátor jim striktně nedovolil dokončit své vystoupení. K nejpilnějším patřila Darja Škutová (SPD). Požádala o informaci, zda Správa sportovních a rekreačních zařízení musela uhradit dodatečnou daň z důvodu nedostatků ve vedení účetnictví této příspěvkové organizace města. Dále poukázala na další navýšení financování o 1,5 mil Kč mobilní ledové plochy a nákup rolby na úpravu ledové plochy za 2 mil Kč pro toto kluziště. Přisvojila si i požadavek pana Bílého a předložila k hlasování návrh na odvolání primátora. V souvislosti se stále rostoucí cenou plynu pak navrhla i ukončení účasti města ve společnosti ENVEZ prodejem akcií a tím ukončení záměru změny systému zásobování města teplem. K problematice mobilního kluziště vystoupil i zastupitel Radomil Schreiber (ODS), který na rozdíl od zastupitelky Škutové požadoval další finance na vybudování plotu nebo bariéry kolem kluziště, které by návštěvníky chránily před studeným větrem. Pan zastupitel není zas až tak mladý, aby si nepamatoval, jak se dříve bruslilo na rybnících nebo na svépomocí vybudovaných kluzištích v meziblocích. Měl však i oprávněný požadavek na řešení nedobré dopravní situace na ul. Okrajové, kde děti přecházejí přes frekventovanou ulici do blízké Lidové školy umění.

 

Za náš klub vystoupil Eduard Heczko. Kriticky se vyjádřil k neochotě vedení města informovat zastupitelstvo o současném stavu přípravy a realizace záměru města na zpracování komunálního odpadu a společnosti CEVYKO. Již na prosincovém zastupitelstvu žádal předložit na lednovém nebo únorovém zastupitelstvu komplexní informaci, ale vedení města tento oprávněný požadavek nevyslyšelo. Dává to prostor ke spekulacím, proč se tak stalo. Mohlo by se jednat o aroganci současného vedení města vůči oprávněným požadavkům opozice. Ale spíše se jedná o vážné problémy s tímto projektem, který jsme s určitými výhradami před čtyřmi léty podpořili i my, a neúspěchy a problémy v jeho řešení nechtějí přiznat. Proto opětovně požádal o předložení těchto informací jako samostatný bod na dubnovém zastupitelstvu. Snad budeme vyslyšeni.

 

Vyjádřil se také k dopisu ředitele společnosti DON BOSCO o.p. adresovaném všem zastupitelům, ve kterém informuje o pravomocném rozhodnutí nadřízeného Krajského úřadu, že k porušení rozpočtové kázně ze strany společnosti nedošlo a rozhodnutí Magistrátu města se v této záležitosti ruší. Zastupitelstvo města v červnu loňského roku však z tohoto pomyslného důvodu svým usnesením odebralo společnosti jednu z poskytovaných služeb. A to i přes naši výzvu, aby zastupitelstvo odložilo své rozhodnutí do doby rozhodnutí o odvolání společnosti ke Krajského úřadu. Tak se samozřejmě nestalo, protože vedení města si to nepřálo a koaliční zastupitelé jsou více než ukáznění. Jednání společnosti DON BOSCO nebylo shledáno jako porušení rozpočtové kázně, ale služba jim byla nevratně odebrána. Tak snad by si zasloužili aspoň omluvu, vyzval vedení města zastupitel Heczko.

 

V interpelacích vystoupil i zastupitel Pirátů Martin Rédr a požadoval vyjádření vedení města k jednotlivým dopisům adresovaným zastupitelům (petice k hokeji, povolení činnosti Textilní banky v Havířově, dopis ředitele DON BOSCO), ale dostalo se mu pouze výpadů proti jeho osobě. Informoval rovněž, že bylo Ministerstvu vnitra zasláno podání ve věci rozhodnutí zastupitelstva o založení společného podniku ENVEZ a k akcionářské smlouvě s ČEZ Esco. Na rozhodnutí ministerstva si budeme muset počkat.

 

V závěru interpelací pak bylo hlasováno o jednotlivých návrzích na usnesení:

- provést kontrolním výborem kontrolu na použití dotací pro hokej – 10 pro, 5 se zdrželo, 15 proti

- odprodej akcií ENVEZ a ukončení spolupráce s ČEZ Esco – 9 pro, 3 se zdrželi, 23 proti

- odvolání primátora – 10 pro, 1 se zdržel, 23 proti

Zastupitelé KSČM se ve všech hlasováních vyjádřili pro návrh. O hlasování ostatních zastupitelů se můžete přesvědčit na veřejně přístupných stránkách města na internetu.

 

Příští zastupitelstvo by se mělo konat 25. dubna 2022

 

Eduard Heczko

zastupitel za KSČM