Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program KSČM v Havířově na léta 2014 – 2018

12. 9. 2014

 

 

image008.jpg

 

 

UMĚLI JSME MĚSTO POSTAVIT, DOKÁŽEME HO I ŘÍDIT

A SPRAVOVAT

 

 

Ekonomický a hospodářský rozvoj:

 • usilovat o nová pracovní místa pro občany s využitím nové průmyslové zóny Dukla k podnikatelským aktivitám
 • podporovat malé a střední podnikatele
 • zajišťovat dostatek finančních prostředků s maximálním využitím dotací z EU, státu a kraje
 • podporovat aktivity ve společnostech zřízených městem a tak přispět k udržení a zvýšení zaměstnanosti
 • zprůhlednit vyhlašování veřejných zakázek, a to přes internet a na úřední desce
 • snižovat provozní náklady Magistrátu a organizací řízených městem
 • prodávat pouze zbytný a nepotřebný majetek města
 •  nepřipustit nákupy nesmyslných a zbytečných programů a auditů. Lépe využívat odborných kapacit zaměstnanců Magistrátu

 

Bydlení: 

 • zachovat městský bytový fond ve vlastnictví města
 • dodatečně vybavit starší domy výtahy (např. přes státní programy) a umožnit tak seniorům dožití v původních bytech
 • mladým rodinám umožnit bydlení v tzv. startovacích bytech
 • v roce 2015 vyhlásit pro občany amnestii na penále z dluhů vůči městu
 • upravovat další dvorové části na odpočinkové zóny, vybavit je lavičkami a jednoduchým cvičebním nářadím
 • hledat řešení, jak navrátit městskou část Šumbark do plnohodnotného života občanů
 • podpořit vznik infrastruktury pro individuální bydlení v okrajových částech města

 

 

Sociální a zdravotní oblast:

 • rozšiřovat sociální služby a jejich dostupnost pro širší okruh občanů
 • při rekonstrukci nebytových prostor (obchody a provozovny) i vstupů do bytových domů pamatovat na bezbariérové přístupy
 • posílit rozpočet na ozdravné pobyty občanů města
 • finančně podporovat Nemocnici Havířov na nákup techniky pro zkvalitnění péče o občany
 • poskytovat poradenské služby občanům v tíživé životní situaci a předcházet tak jejich vyčleňování ze společnosti
 • vybudovat smuteční obřadní síň
 • hledat možnosti pro vybudování hospice na území města

 

 

Školství, kultura, sport:

 • pobyt havířovských dětí v mateřských školách zdarma
 • zlepšováním podmínek pro organizování volného času mládeže a využitím sportovišť omezit šíření drog, vandalství a páchání trestné činnosti
 • dotace, dary a granty využívat ke zkvalitnění a zvyšování standardů v MŠ a ZŠ
 • dotace z rozpočtu města směřovat zejména do zájmové činnosti, sportu, kultury a mimoškolní činnosti mládeže
 • prohlubovat kulturní cítění a sounáležitost občanů a dětí k tomuto regionu, při kulturních akcích dát větší možnost prezentace místním kulturním souborům a místním umělcům 
 • organizováním Akademie III. věku obohacovat život seniorů
 • cenovým zvýhodněním umožnit seniorům častější navštěvování kulturních akcí
 •  v lokalitě Šumbark zřídit v nevyužitém objektu na ulici U Jeslí středisko volnočasových aktivit
 • podporovat tradiční havířovské akce a slavnosti
 • nepřipustit obnovování hracích a výherních zařízení

 

 

Životní prostředí a doprava:

 • maximálně zvýšit osvětu o třídění odpadů a zajistit dostatečný počet označených kontejnerů,  omezit skládkování
 • nezvyšovat cenu za komunální odpad
 • odbornou údržbou zeleně zajistit, aby Havířov byl i nadále městem zeleně, městem stromů a městem květů
 • pokračovat v přípravě obchvatu Havířova a navazujícího řešení dopravní infrastruktury na území města
 • pravidelně provádět údržbu chodníků, cest a parkovišť ve městě
 • věnovat maximální pozornost výstavbě „Dopravního terminálu“ a začlenit do něj zpět památník na průjezd gen. L. Svobody Šumbarkem za II. světové války
 • spolupracovat na přestavbě autobusového nádraží a finančně se na ní podílet
 • zachovat opodstatněné slevy v MHD
 • usilovat o zvýšení počtu parkovacích míst, zlepšení průjezdnosti ulic a zvýšení dopravní bezpečnosti
 • provozem autobusu na zemní plyn pokračovat spolu s ČSAD v ekologizaci městské hromadné dopravy
 • k dopravní výchově předškolní a školní mládeže využívat dopravní autocvičiště a navázat užší spolupráci s Městskou policií
 • podporovat rozšiřování cyklostezek

 

 

Bezpečnost:

 • více strážníků do ulic
 • podporovat integrovaný záchranný systém
 • řešit problematická místa v dopravě a v obslužnosti jednotlivých lokalit s využitím znalosti terénu strážníků Městské policie a ve spolupráci s komisí BESIP
 • podporovat projekty prevence kriminality a drogové závislosti
 • organizováním besed s občany napomáhat k jejich vlastní bezpečnosti, k bezpečnosti spoluobčanů i k ochraně majetku
 • modernizovat a důsledně využívat kamerový systém, nejen v problematických lokalitách
 • efektivněji využívat foto pastí v terénu

 

Podíl občanů na správě:

 • podporovat přímou demokracii včetně místního referenda v zásadních otázkách
 • usilovat o poměrné zastoupení v komisích Rady a Zastupitelstva
 • v občanských komisích městských částí zainteresovat občany s trvalým bydlištěm v dané lokalitě
 • zvýšit aktivitu občanských komisí a jejich spolupráci s odbornými útvary města
 • propagovat mezi občany prostřednictvím Radničních listů větší využívání webových stránek magistrátu
 • zaměstnance magistrátu vést ke službě občanům tak, aby byl úřad přívětivý pro občany a ti se na něj obraceli o pomoc a radu s větší důvěrou