Jdi na obsah Jdi na menu
 


Programové prohlášení Rady města Havířova 2014 - 2018

18. 3. 2015

Programové prohlášení Rady města Havířova pro volební období 2014 – 2018


Programové prohlášení Rady města Havířova na období 2014–2018, složené ze zástupců KSČM, ANO a HpH, vychází ze znalosti potřeb obyvatel a zahrnuje podstatné programové body jednotlivých politických stran zvolených do vedení města.
My, členové Rady města Havířova, s vědomím odpovědnosti za správu a chod našeho města, chceme v maximální míře naplňovat volební programy, na jejichž základě jsme byli do našich funkcí řádně zvoleni. Naším cílem je pokračovat v rozvoji města tak, aby i nadále zůstal dobrým místem pro život jeho obyvatel.


Programová východiska


1. Ekonomický a hospodářský rozvoj města
- maximálně využijeme všechny dostupné fondy a dotace pro rozvoj města
- s finančními prostředky města budeme nakládat hospodárně, efektivně a účelně
- vytvoříme podmínky pro zvýšení zaměstnanosti
- využijeme všech možností ke kontaktům s centrální správou, aby vzhledem k očekávanému poklesu pracovních příležitostí vláda prioritně řešila příliv investic do našeho regionu
- budeme rozvíjet novou podobu webových stránek města s cílem maximálně zjednodušit přístup občanů k informacím
- zasadíme se o maximální možné zvýšení efektivity chodu města a jeho organizací


2. Doprava a infrastruktura
- připravíme infrastrukturu pro individuální bytovou výstavbu na periferii města
- opravíme chodníky i v okrajových částech města
- navýšíme počty parkovacích míst v centrální části města
- podpoříme rozvoj cyklodopravy
- optimalizujeme náklady MHD se zachováním opodstatněných slev jízdného a s důrazem na ekologický provoz autobusů MHD
- budeme pokračovat v přípravě obchvatu Havířova
- v součinnosti s vlastníkem budovy vlakového nádraží připravíme rekonstrukci přednádražních prostor, vč. vybudování nových parkovacích míst


3. Bezpečnost
- navýšíme počty strážníků v ulicích
- rozšíříme počty kamerových systémů za účelem maximálního využití při odhalování přestupků a trestných činů
- podpoříme projekty prevence kriminality, drogových závislostí a jiných, sociálně patologických, jevů
- v zájmu zvýšení bezpečnosti budeme na komunikacích instalovat dopravně bezpečnostní prvky
- ve spolupráci s Městskou policií zintenzivníme kontrolu dodržování zákazu provozování hazardu na území našeho města
- navrhneme další, bezpečnostně preventivní, programy pro naše seniory
- budeme podporovat integrovaný záchranný systém


4. Bydlení
- zachováme bytový fond ve vlastnictví města
- budeme pokračovat v investicích do městských domů za účelem snížení energetické náročnosti
- využijeme stávající bytový fond pro startovací byty, sociální bydlení a přizpůsobíme jej i pro potřeby bydlení občanů s handicapem
- revitalizujeme dvorové části domů, aby sloužily jako klidné a bezpečné, odpočinkové zóny


5. Sociální a zdravotní oblast
- zabezpečíme důstojný život seniorům našeho města
- budeme pokračovat v organizování ozdravných pobytů pro děti a občany města
s preferencí tuzemských pobytů, zvláště v období zvýšeného inverzního počasí
- zkvalitníme poradenské služby pro občany v tíživé životní situaci
- upravíme úřední hodiny Magistrátu města Havířova tak, aby vyhovovaly i potřebám pracujících občanů
- budeme hledat možnosti vybudování hospice na území města
- vybudujeme důstojnou smuteční obřadní síň


6. Školství a kultura
- maximálně podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti sportu, kultury a dalších zájmových činností
- budeme pokračovat v adresném rozdělování dotací v oblasti sportu, kultury, školství a jiných společenských aktivit
- udržíme dostatek míst v předškolních zařízeních
- optimalizujeme provozní dobu v předškolních zařízeních v souladu s potřebami rodičů
- vnímáme jako další prioritu i rozvoj středoškolských a vysokoškolských aktivit a vzdělávání seniorů
- budeme pokračovat v opravách budov škol a školských zařízení tak, aby se staly přirozenými centry volnočasových aktivit dětí a občanů v jednotlivých městských částech